ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 21.06.2017թ.

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է մրցույթ` համապատասխան մարմինների աշխատակազմերում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմ
1.1. Արտաքին կապերի և Սփյուռքի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 19-2.1-23)

Համակարգում է կրթության միջազգային և Սփյուռքի ոլորտներին առնչվող ՀՀ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքները, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունների միջազգային կազմակերպությունների և Սփյուռքի հետ կրթության բնագավառում համագործակցության գործընթացները: Նախարարին և Աշխատակազմի ղեկավարին առաջարկություններ է ներկայացնում ՀՀ միջազգային գիտակրթական քաղաքականության գերակա ուղղությունների վերաբերյալ: Համակարգում է կրթական միջազգային կառույցներին միանալու և ծրագրերում ընդգրկվելու աշխատանքները: Համակարգում է ՀՀ-ում ուսանելու համար օտարերկրյա քաղաքացիների անհրաժեշտ փաստաթղթերի փորձաքննության գործընթացը: Ապահովում է կրթության բնագավառում միջպետական համագործակցության ծրագրերի մշակումը և դրանց իրականացման կազմակերպման աշխատանքները: Մասնակցում է օտարերկրյա պետությունների բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում միջպետական համաձայնագրերով սահմանված կրթաթոշակային տեղերի մրցույթի անցկացման կարգի մշակմանը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.1 ենթակետին հաջորդող
1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի կամ գերմաներենի, կամ ֆրանսերենի, կամ պարսկերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 21.07.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

2. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմ
2.1. Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ (ծածկագիր՝ 21-1.2-2)

Համակարգում է Նախարարության բյուջեի նախագծման նախապատրաստական աշխատանքները և ապահովում բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը: Համակարգում է Աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների իրականացման աշխատանքները: Համակարգում է Աշխատակազմի կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություններ կատարելու նախապատրաստման աշխատանքները: Համակարգում է Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի, դրանցում փոփոխություններ կատարելու նախագծերի մշակման աշխատանքները: Օրենքով սահմանված կարգով համակարգում է Աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության առաջատար թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն երեք տարին` ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի կամ ֆրանսերենի, կամ գերմաներենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 26.07.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

 

3. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմ
3.1. Փոստի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 26-2.1-15)

Ապահովում է փոստի բնագավառին վերաբերող նորմատիվ իրավական և նորմատիվ տեխնիկական ակտերի նախագծերը ներկայացնելը: Ապահովում է փոստի ոլորտի զարգացման քաղաքականության ծրագրի մշակումը և ծրագրի իրականացման մոնիտորինգը: Ապահովում է արտակարգ իրավիճակների, ռազմական դրության դեպքում փոստային կապի ցանցերի գործունեությունը համակարգող միջոցառումների մշակումը: Ապահովում է փոստային վճարման պետական նշանների նմուշների, անվանագների, տպաքանակի ու գործողության ժամկետների սահմանման և դրանց հրատարակման ու տարածման կազմակերպման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը: Ապահովում է ՀՀ փոստային նամականիշերի պատկերի և թեմայի սահմանման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելը: Իր իրավասությունների սահմաններում մասնակցում է ՀՀ միջազգային համաձայնագրերով սահմանված փոստի ոլորտին առնչվող հանձնառությունների իրականացման աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 25.07.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

 

4. ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ
4.1. Պետական գնումների գործընթացի համակարգման վարչության էլեկտրոնային գնումների սպասարկման և համակարգման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 38-2.2-122)

Կազմակերպում է էլեկտրոնային գնումների համակարգի սպասարկումը և համակարգման աշխատանքները, իրականացնում է համակարգի ադմինիստրատորի գործառույթները: Կազմակերպում է մասնակիցների կողմից ներկայացված դիմումների հիման վրա նոր գաղտնաբառերի տրամադրման աշխատանքները: Կազմակերպում է էլեկտրոնային ձևով գնումներ կատարելու ընթացակարգերի հայտարարման, բացման և գնահատման աջակցման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի տիրապետում (կարդում է և կարող է բացատրվել):
Մրցույթը կկայանա 27.07.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

4.2. Հանրային ֆինանսների կառավարման մեթոդաբանության վարչության ֆինանսական կառավարման և հսկողության մեթոդաբանության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 38-2.3-395)
 Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության և ՀՀ համայնքների բյուջեների պլանավորման հետ կապված հարաբերությունների նորմատիվ կարգավորման իրավական ակտերի մշակման աշխատանքները: Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության և ՀՀ համայնքների բյուջեների պլանավորման հետ կապված տարբեր բնույթի մեթոդական ուղեցույցների ու ձեռնարկների մշակման աշխատանքները: Իրականացնում է բյուջետային գործընթացի մեթոդաբանության բնագավառում միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա պետությունների և ՀՀ պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների համագործակցության համակարգման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 02.08.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

4.3. Հանրային ֆինանսների կառավարման մեթոդաբանության վարչության ֆինանսական կառավարման և հսկողության մեթոդաբանության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 38-2.3-396)
 Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության և ՀՀ համայնքների բյուջեների պլանավորման հետ կապված հարաբերությունների նորմատիվ կարգավորման իրավական ակտերի մշակման աշխատանքները: Իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության և ՀՀ համայնքների բյուջեների պլանավորման հետ կապված տարբեր բնույթի մեթոդական ուղեցույցների ու ձեռնարկների մշակման աշխատանքները: Իրականացնում է բյուջետային գործընթացի մեթոդաբանության բնագավառում միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա պետությունների և ՀՀ պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների համագործակցության համակարգման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 28.07.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

4.4. Հանրային ֆինանսների կառավարման մեթոդաբանության վարչության գնումների գործընթացի կարգավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 38-2.3-403)
Իրականացնում է գնումների վերաբերյալ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման և դրանք հաստատման ներկայացնելու աշխատանքները: Կազմակերպում է գնումների գործի կազմակերպման հարցում պատվիրատուներին մեթոդական օժանդակություն ցուցաբերելու աշխատանքները: Իրականացնում է գնումների գործընթացի կարգավորման բնագավառում միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա պետությունների և ՀՀ պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների համագործակցության համակարգման աշխատանքները: Իրականացնում է գնումների համակարգողների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման աշխատանքները: Իրականացնում է գնումների գործընթացում օգտագործվող փաստաթղթերի, ներառյալ հրավերի ու պայմանագրի օրինակելի ձևերի մշակման և հաստատման ներկայացնելու աշխատանքները: Իրականացնում է, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, լիազորված մարմին ներկայացվող փաստաթղթերի, ներառյալ հաշվետվությունների ձևերի և դրանք ներկայացնելու ժամկետների մշակման և հաստատման ներկայացնելու աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 01.08.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

 

5. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմ
5.1. Քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի վարիչ (ծածկագիր` 64-2.2-39)

 Մարզի տարածքում կազմակերպում է քաղաքաշինական գործունեության հսկողություն, համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարածքների կառուցապատում: Իր իրավասությունների սահմաններում կազմակերպում է Մարզի բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի մշակման աշխատանքները և նախապատրաստում է եզրակացություններ տարածքային զարգացման, տարաբնակեցման ուրվագծերի ու նախագծերի վերաբերյալ: Առաջարկություններ է նախապատրաստում Մարզի համայնքների վարչական սահմանների փոփոխության վերաբերյալ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 27.07.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

 

1.1 և 3.1-5.1 ենթակետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհուրդ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթներին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 06.07.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ
(ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. (011) 54-11-38,
(011) 56-64-62) կամ այցելել Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք (www.csc.am):
Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթներին մասնակցելու համար
ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները չեն վերադարձվում:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ կառավարության աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ՝ ՀՀ կառավարության աշխատակազմում
քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Վարկային և մարդասիրական օգնության ծրագրերի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 02-3.1-16)
Նախապատրաստում է կազմակերպությունների ծրագրերը՝ որպես բարեգործական որակման նյութեր և որոշման նախագծեր, կատարում է անմիջական աշխատանք բարեգործական կազմակերպությունների հետ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կանցկացվի 28.07.2017թ.՝ ժամը 10:00-ին, ՀՀ կառավարության շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 1):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ կառավարության աշխատակազմ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են` երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի` ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, հինգշաբթի, ուրբաթ` ժամը 14:00-ից մինչև 17:00-ը (մուտքը անցագրային բյուրոյից):

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 06.07.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
(ք. Երևան, Կառավարական տուն 1,
հեռ. 51-57-54):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) հայտարարում է Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու մասին

1. Լոռու մարզային գործակալության տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 81-4.2-63)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է, Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված, Տաշիրի տարածաշրջանի վիճակագրական հաշվետվությունների հավաքագրման, տրամաբանական ստուգման և ամփոփման աշխատանքները, Տաշիր քաղաքում: Վարում է տարածաշրջանի վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրողների ներքին ռեգիստրը և հաշվառման մատյանները: Մասնակցում է վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրողներին վիճակագրական հաշվետվական ձևեր և հրահանգներ տրամադրելու գործընթացին, օժանդակում է հաշվետվությունների ճիշտ լրացմանը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է հաշվետու կազմակերպություններում վիճակագրական հաշվետվությունների տվյալների արժանահավատության ստուգումներին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: Աշխատավայրը՝ ք. Տաշիր:

2. Վայոց ձորի մարզային գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 81-4.3-47)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է, պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված, Վայքի և Ջերմուկի տարածաշրջանում վիճակագրական հաշվետվությունների հավաքագրման, տրամաբանական ստուգման և ամփոփման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ պատրաստում է տարածաշրջանի վերաբերյալ վիճակագրական-վերլուծական զեկուցագրեր: Վարում է տարածաշրջանի վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրողների ներքին ռեգիստրը և հաշվառման մատյանները: Ապահովում է վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրողներին վիճակագրական հաշվետվական ձևերով, հրահանգներով և օժանդակում է հաշվետվությունների ճիշտ լրացմանը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է հաշվետու կազմակերպություններում վիճակագրական հաշվետվությունների տվյալների արժանահավատության ստուգումներին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: Աշխատավայրը՝ ք. Վայք:

3. Արագածոտնի մարզային գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 81-4.3-30)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է, Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված, Աշտարակի և Թալինի տարածաշրջանների վիճակագրական հաշվետվությունների հավաքագրման, տրամաբանական ստուգման և ամփոփման աշխատանքներին: Վարում է տարածաշրջանների վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրողների ներքին ռեգիստրը և հաշվառման մատյանները: Մասնակցում է վիճակագրական տեղեկատվություն տրամադրողներին վիճակագրական հաշվետվական ձևեր ու հրահանգներ տրամադրելու գործընթացին, օժանդակում է հաշվետվությունների ճիշտ լրացմանը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է հաշվետու կազմակերպություններում վիճակագրական հաշվետվությունների տվյալների արժանահավատության ստուգումներին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: Աշխատավայրը՝ ք. Աշտարակ:

4. Երևան քաղաքի գործակալության ամփոփ և տարածքային վիճակագրության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 81-4.2-45)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում Պետական վիճակագրական աշխատանքների ծրագրով նախատեսված հաշվետվությունների հավաքագրման, տրամաբանական ստուգման և ամփոփման աշխատանքները: Մասնակցում է վիճակագրական վերլուծական զեկուցագրերի պատրաստման աշխատանքներին, պատրաստում է հաշվետու կազմակերպություններին հասցեագրված ծանուցումներ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի փաստաթղթային սպասարկումը, ինչպես նաև փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

1-4 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* առնվազն միջնակարգ կրթություն,
* սույն պաշտոնների լիազորությունների հետ կապված «Պետական վիճակագրության մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Ազգային վիճակագրական ծառայություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9:00-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 28.06.2017թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Ծառայության աշխատակազմ (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ,
N 719 սենյակ, հեռ. (011) 52-44-97):

 

 

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 14.06.2017թ.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է Խորհրդի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու մասին

1. Մրցութային և ատեստավորման վարչության առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 86-4.1-8)
Իրականացնում է քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոններ, ինչպես նաև Աշխատակազմի առաջատար թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի համակարգչային սպասարկման աշխատանքները: Իրականացնում է քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար անցկացվող թեստավորման համակարգչային սպասարկման աշխատանքները: Իրականացնում է մրցութային ու թեստավորման հանձնաժողովների ընդունած փաստաթղթերի, եզրակացությունների և այլ նյութերի պահպանության ու արխիվացման աշխատանքները: Օգտվելով համակարգչային ծրագրում վարվող մրցույթների ու թեստավորումների անցկացման միասնական ժամանակացույցից` կազմում է տվյալ շաբաթվա մրցույթների և թեստավորումների գրաֆիկը և տրամադրում Աշխատակազմի համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իրավական ակտերի և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

2. Զարգացման ծրագրերի և մասնագիտական կատարելագործման վարչության առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 86-4.1-11)
Վարչության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ՀՀ-ում և օտարերկրյա պետություններում քաղաքացիական ծառայության գործընթացների ուսումնասիրության և վերլուծության աշխատանքներին: Մասնակցում է, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված, համապատասխան մարմիններից ստացված, տվյալ տարվա ընթացքում վերապատրաստման ենթակա քաղաքացիական ծառայողների հայտի, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման արդյունքների վերաբերյալ վերապատրաստողներից ստացված տեղեկությունների մասին տեղեկանքների նախապատրաստման աշխատանքներին: Մասնակցում է վերապատրաստման արդյունքում քաղաքացիական ծառայողներին տրվող վկայականների ու տեղեկանքների հաշվառման մատյանի վարման աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իրավական ակտերի և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* քաղաքացիական ծառայության համակարգում, ինչպես նաև կրթության և գիտության բնագավառներում իրականացվող պետական քաղաքականության հիմնադրույթներին, կրթական ծրագրերին, չափորոշիչներին, դասավանդման արդիական մեթոդաբանությանը վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ռուսերենի և անգլերենի ազատ տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհրդի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում,
* անձնագրի պատճենը,
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը,
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (ունենալու դեպքում),
* արական սեռի անձինք` նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար՝ 3x4 սմ չափսի:
Փաստաթղթերն ընդունվում են 2017 թվականի հունիսի 15-ից հունիսի 21-ը ներառյալ՝ ժամը 930-1230-ը, բացառությամբ ոչ աշխատանքային օրերի:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն  է` 21.06.2017թ.:

Դիմող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին (ք. Երևան, Տերյան 89, N 24 սենյակ, հեռ. (011) 52-53-70):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական  ծառայության հետևյալ
թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. Հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության  քրեակատարողական քաղաքականության մշակման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր`  14-3.2-196)
Իրականացնում է քրեակատարողական ոլորտի (այսուհետ՝ Համակարգվող ոլորտ) վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և միջազգային փորձի ուսումնասիրության  և վերլուծության աշխատանքները:  Իրականացնում է Բաժնի կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերը շահագրգիռ մարմիններին ներկայացնելու, նախագծերը նրանց հետ համաձայնեցնելու,  նախագծերի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ կազմակերպելու, ինչպես նաև շահագրգիռ մարմինների կողմից ստացված կարծիքների ամփոփման աշխատանքները: Իրականացնում է Բաժնի կողմից Համակարգվող ոլորտների վերաբերյալ քաղաքացիների, այդ թվում՝ օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց ու իրավաբանական անձանց գրավոր առաջարկությունների, դիմումների ու բողոքների՝ օրենքով սահմանված կարգով քննարկման և վերլուծության արդյունքում պատասխանների նախագծերի կազմման աշխատանքները: Իրականացնում  է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* ռուսերենի կամ անգլերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը  կկայանա 15.08.2017թ.՝ Ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8):

2. Վերահսկողական ծառայության երրորդ բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 14-3.2-239)
Մասնակցում է քրեակատարողական ծառայության, ինչպես նաև  պրոբացիայի պետական ծառայության գործունեության ընթացքում օրենքների և այլ իրավական ակտերի պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողական գործառույթների իրականացման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է քրեակատարողական և պրոբացիայի պետական ծառայություններում իրականացվող ստուգումներին, այդ ստուգումների արդյունքների ամփոփմանը և դրանց հիման վրա Բաժնի պետին ներկայացնում է համապատասխան տեղեկանքներ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ծառայողական քննությունների իրականացման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* ռուսերենի կամ անգլերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը  կկայանա 17.08.2017թ.` Ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8):

1, 2 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև՝
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների  և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնների անձնագրերի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իրենց լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթներին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 1000-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 28.06.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի  կառավարման վարչություն (ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8, 8-րդ հարկ, հեռ. (010) 59-40-56):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. Կապի և հեռահաղորդակցության վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 26-3.2-75)
Մասնակցում է կապի և հեռահաղորդակցության ոլորտի զարգացման, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային հաղորդակցության համընդհանուր ծառայությունների մատուցման քաղաքականության ծրագրերի մշակման և դրանց իրականացման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքներին:
Մրցույթը կանցկացվի 18.07.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Նալբանդյան 28):

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվայնացման վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 26-3.2-77)
Մասնակցում է համացանցի (ինտերնետի), տեղեկատվայնացման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառների գործունեության արդյունավետ կառավարման և համակարգման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքներին:
Մրցույթը կանցկացվի 20.07.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Նալբանդյան 28):

3. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվայնացման վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 26-3.2-78)
Մասնակցում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում տեխնոլոգիական նորարարության քաղաքականության, ինչպես նաև տվյալ ոլորտների տեխնոլոգիական նորարարության նպատակային ծրագրերի և դրանց մոնիտորինգի իրականացման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքներին:
Մրցույթը կանցկացվի 25.07.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Նալբանդյան 28):

4. Արտաքին կապերի և ծրագրերի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 26-3.2-69)
Մասնակցում է միջազգային, միջկառավարական ու միջգերատեսչական պայմանագրերի (համաձայնագիր, հուշագիր, արձանագրություն), նախագծերի մշակման և նախապատրաստման աշխատանքներին:
Մրցույթը կանցկացվի 27.07.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Նալբանդյան 28):

5. Քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 26-3.2-79)
Մասնակցում է էլեկտրոնային փաստաթղթային, սուրհանդակային և այլ եղանակներով ստացված գրությունների, դիմում-բողոքների, առաջարկությունների և այլ փաստաթղթերի սահմանված կարգով գրանցման, հաշվառման և առաքման աշխատանքներին:
Մրցույթը կանցկացվի 01.08.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Նալբանդյան 28):

1-ին, 4-րդ և 5-րդ կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն:
2-րդ և 3-րդ կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` էլեկտրոնային տեխնիկա, ռադիոտեխնիկա և կապ կամ ավտոմատիկա և կառավարում, կամ էլեկտրատեխնիկա, կամ տեղեկատվություն և հաշվողական տեխնիկա, կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով, կամ կիրառական մաթեմատիկա, կամ կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա, կամ հեռահաղորդակցության ֆիզիկա և տեխնիկա, կամ ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա, կամ տեղեկատվական (ինֆորմացիոն) համակարգեր (ըստ կիրառման բնագավառների) մասնագիտությամբ:

1-5 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնների լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթներին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 28.06.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Նալբանդյան 28, հեռ. 59-01-17):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) հայտարարում է մրցույթ` Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Գնումների գործընթացի կազմակերպման և տնտեսական բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 81-3.3-54)
Մասնակցում է Ծառայության աշխատակազմի գույքի անսարքության և վերանորոգման կարիք առաջանալու դեպքում թերություննների ակտերի կազմման աշխատանքներին: Ընդգրկվում է, «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, Ծառայության նախագահի հրամանով ստեղծվող գնումների պատասխանատու ստորաբաժանման կազմում: Որպես գնումների պատասխանատու ստորաբաժանման անդամ կազմում է Աշխատակազմի բյուջետային միջոցների հաշվին ձեռքբերման ենթակա ծառայությունների գնման հայտերը: Առաջարկություն է ներկայացնում ծառայությունների՝ ՀՀ գնումների օրենսդրությամբ սահմանված ձևերով գնումներ կատարելու համար: Ապահովում է ծառայությունների գնման անհրաժեշտ փաստաթղթերի (ընդունման-հանձնման արձանագրություններ, եզրակացություններ, հաշիվ-ապրանքագրեր և այլն) կազմումն ու ստացումը: Մասնակցում է մատուցված ծառայությունների ընդունման գործընթացին: Մասնակցում է Աշխատակազմի գույքի գույքագրման աշխատանքներին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի լիազորությունների հետ կապված «Գնումների մասին», «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին», «Գանձապետական համակարգի մասին», «Պետական վիճակագրության մասին», «Պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքների, «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» ՎՊԽ որոշման և իր լիազորությունների հետ կապված այլ իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 18.07.2017թ.՝ ժամը 1000-ին, Ազգային վիճակագրական ծառայության շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Ազգային վիճակագրական ծառայություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 900-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 28.06.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմ (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3, 7-րդ հարկ, N 719 սենյակ, հեռ. (011) 52-44-97):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանը (այսուհետ՝ Մարզպետարան) հայտարարում է մրցույթ` Մարզպետարանի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 69-3.1-14)
Իրականացնում է Վայոց ձորի մարզի փոքր ու միջին ձեռնարկությունների և ձեռնարկատիրական համակարգի աշխատանքների մասին տեղեկատվության ստացման և վերլուծման աշխատանքները: Մասնակցում է Մարզի սոցիալ-տնտեսական (ըստ ճյուղերի ու բնագավառների) զարգացման ռազմավարության և հիմնադրույթների մշակման աշխատանքներին: Իրականացնում է Մարզի ընթացիկ ու հեռանկարային սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի նախագծերի մշակման աշխատանքները: Մասնակցում է Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համալիր քառամյա ծրագրի նախագծի կազմման աշխատանքներին: Իրականացնում է Մարզպետարանի աշխատակազմի նախորդ տարվա աշխատանքային ծրագրի վերլուծության և հաջորդ տարվա աշխատանքային ծրագրի կազմման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ԵՄ ինտեգրման բնագավառում իրականացվող պետական քաղաքականությանը և գործընթացներին, ԵՄ կառույցներին, նրանց գործառույթներին և աշխատակարգերին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթը կկայանա 14.07.2017թ.՝ ժամը 1200-ին, Մարզպետարանի աշխատակազմում (ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 900-ից մինչև 1200-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 28.06.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմ (ք. Եղեգնաձոր, Շահումյան 5, հեռ. (0281) 2-22-52, 0281 2-55-95):

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է  մրցույթ` Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մասին

1. Պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության  Կոտայքի մարզային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության  տեսչության (այսուհետ` Տեսչություն)  տեսչական բաժնի (այսուհետ` Բաժին) առաջատար մասնագետ-տեսուչ  (ծածկագիր` 21-3.3-35)

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է  պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց ու քաղաքացիների կողմից հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացման աշխատանքներին: Մասնակցում է բնակավայրերի, շենքերի և շինությունների նախագծման, կառուցման և շահագործման, հիմնանորոգման ու վերակառուցման ժամանակ հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կիրառման մասին եզրակացություններ տալու աշխատանքներին: Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան ստուգումների և հետազոտությունների իրականացման աշխատանքներին` կազմակերպություններում, հիմնարկներում, բնակելի շենքերում և առանձնատներում: Մասնակցում է շենքերը և շինությունները շահագործման ընդունող հանձնաժողովների աշխատանքներին: Մասնակցում է բնակավայրերում և օբյեկտներում հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության պահպանության կազմակերպմանը վերաբերող հարցերի քննարկմանը:
Իրականացնում է պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:

 

Մրցույթըկկայանա  19.07.2017թ. ժամը 10:00-ինՀՀարտակարգիրավիճակներինախարարությանշենքում (ք. ԵրևանԴավիթաշեն 4-րդթաղամաս, Ա. Միկոյան 109/8)

        Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար  պահանջվում է`

Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը /բնօրինակների հետ միասին/`

 

Փաստաթղթերն ընդունվում են միայն աշխատանքային օրերին` ժամը 9.30-ից մինչև 12.30-ը:                          
Դիմող  ՀՀ քաղաքացիները մրցույթի պետք է ներկայանան  ՀՀ անձնագրով:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 30.06.2017թ.

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Նախարարության աշխատակազմ:
(ք. Երևան,  Դավիթաշեն 4-րդ թաղամաս, Ա. Միկոյան 109/8, հեռ. 010 31-78-65)  

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 07.06.2017թ.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ Ո ՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՐՏՍԵՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ
ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում (այսուհետ` Թեստավորում) անցկացնելու մասին:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար ՀՀ քաղաքացիները փաստաթղթերը կարող են Խորհուրդ ներկայացնել Էլեկտրոնային եղանակով կամ անձամբ:

1. Էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է այցելել Խորհրդի պաշտոնական կայքէջ՝ www.csc.am և լրացնել նշված կայքի «էլեկտրոնային ծառայություններ» բաժնի կամ «Աշխատանք» բաժնի «Կրտսեր պաշտոններ» ենթաբաժնի «Թեստավորման համար դիմումի ներկայացում» ենթաբաժնում զետեղված դիմումը և անձնական տվյալների վերաբերյալ հայտարարությունը: 
Լրացված դիմումին անհրաժեշտ է կցել և Խորհուրդ ուղարկել`
*  անձնագրի պատճենը,
* Թեստավորմանը մասնակցելու համար Խորհրդի կողմից սահմանված վճարի վճարումը  հավաստող փաստաթղթի պատճենը,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի: 
Թեստավորմանը մասնակցելու համար էլեկտրոնային եղանակով դիմած ՀՀ քաղաքացիները Թեստավորման հարցաշարերի մշակման համար օգտագործված իրավական ակտերի և գրականության ցանկը կարող են ներբեռնել վերոնշյալ կայքի «Աշխատանք» բաժնի «Կրտսեր պաշտոններ» ենթաբաժնի «Թեստավորման անցկացման համար իրավական ակտերի և գրականության ցանկ» ենթաբաժնից:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար էլեկտրոնային եղանակով դիմած յուրաքանչյուր քաղաքացի իր դիմումի գրանցման և Թեստավորման անցկացման օրվա, ժամի և վայրի մասին տեղեկատվությունը կարող է ստանալ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում` այցելելով նույն կայքի «էլեկտրոնային ծառայություններ» բաժնի կամ «Աշխատանք» բաժնի «Կրտսեր պաշտոններ» ենթաբաժնի «Թեստավորման համար դիմումի պատասխանի դիտում» ենթաբաժինը:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար էլեկտրոնային եղանակով դիմած ՀՀ քաղաքացիները Թեստավորման սահմանված օրը Թեստավորման հանձնաժողովին պետք է ներկայացնեն Թեստավորմանը մասնակցելու համար Խորհրդի կողմից սահմանված վճարի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ (բնօրինակը):
ՀՀ քաղաքացիները Թեստավորմանը մասնակցելու համար էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել 07.06.2017թ.` ժամը 14:15-ից մինչև 21.06.2017թ.` ժամը 17:15-ը:

 

2. Անձամբ փաստաթղթերը ներկայացնելու համար դիմող ՀՀ քաղաքացիները Խորհուրդ (ք. Երևան, Տերյան 89) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ` պատճենի հետ,
* դիմում (ձևը կարելի է վերցնել Խորհրդի աշխատակազմից),
* հայտարարություն անձնական տվյալների վերաբերյալ (ձևը կարելի է վերցնել Խորհրդի աշխատակազմից),
* Թեստավորմանը մասնակցելու համար Խորհրդի կողմից սահմանված վճարի վճարումը  հավաստող փաստաթուղթ,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի: 
Թեստավորմանը մասնակցելու համար անձամբ դիմող յուրաքանչյուր քաղաքացի Խորհրդի աշխատակազմից կստանա Թեստավորման հարցաշարերի մշակման համար օգտագործված իրավական ակտերի և գրականության ցանկը, ինչպես նաև քննաթերթիկ, որում նշված կլինի Թեստավորման անցկացման օրը, ժամը և վայրը:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար անձամբ դիմող ՀՀ քաղաքացիների փաստաթղթերն ընդունվում են յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 14:15-ից մինչև 17:15-ը:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 21.06.2017թ.:

***
Թեստերը  կազմվում են  հետևյալ բնագավառներից`
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն,
2. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,
3. հայերենի իմացություն,      
4. Հայաստանի, նրա պատմության, նշանավոր դեմքերի, նշանակալի փաստերի և իրադարձությունների, hամաշխարհային մշակույթի և հոգևոր արժեքների ճանաչողական իմացություն,
5. համակարգչային հմտությունների տեսական իմացություն:
Թեստավորման հարցերը մշակված են ՀՀ Սահմանադրությունից, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքից, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցի առարկայական ծրագրերից: Իրավական ակտերի և գրականության ցանկը  տեղադրված է Խորհրդի պաշտոնական կայքէջում (http://csc.am/documents/junior/junior_test.pdf):
Թեստավորմանը մասնակցելու համար Խորհրդի կողմից սահմանված վճարը 5000 (հինգ հազար) դրամ է, որն անհրաժեշտ է վճարել ՀՀ պետական բյուջե` Խորհրդի անվամբ բացված եկամտային հաշվի համարին` 900005281523: Սահմանված օրը Թեստավորմանը չներկայանալը կամ Թեստավորման արդյունքները հիմք չեն վճարը վերադարձնելու համար:
ՀՀ քաղաքացիները Թեստավորմանը ներկայանում են անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով (զինվորական գրքույկ, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես տրվող անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ):
Թեստավորմանը մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել  Խորհրդի աշխատակազմ (ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. 011-56-64-62, 011-54-11-38), ինչպես նաև այցելել Խորհրդի պաշտոնական կայքէջ  (www.csc.am):
 

ՀՀ  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 


ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 24.05.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի մայիսի 11-ի (թիվ 17 (182) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 1.1 ենթակետում նշված ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետի (ծածկագիր՝ 02-1.2-10) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար  պահանջվող «բարձրագույն  կրթություն` (0600) տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով» բառերից հետո ավելացնել «կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,» բառերը (հիմք` ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի ապրիլի 20 N  379-Ն որոշում):

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 17.05.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի մայիսի 11-ի թիվ 17 (182) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 2.2 ենթակետում նշված ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 12-2.3-210) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը համարել չեղյալ:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 11.05.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

   «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի մայիսի 3-ի թիվ 16 (181) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 1.2 ենթակետում նշված ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի պետական ծառայության կենտրոնական մարմնի նյութատեխնիկական մատակարարման և շահագործման բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 14-2.2-122) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը 09.06.2017թ.` ժամը 1030-ի փոխարեն կկայանա 09.06.2017թ.`ժամը 1430-ին:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի մայիսի 3-ի թիվ 16 (181) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 3.1 ենթակետում նշված ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի աշխատանքի և զբաղվածության վարչության աշխատանքի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 25-2.2-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը համարել չեղյալ:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 03.05.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

   «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի ապրիլի 26-ի (N 15 (180) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 1.2 ենթակետում նշված ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 12-2.2-97) և 6.1 ենթակետում նշված ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմի Վանաձորի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 25/1-2.3-169) թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթները չեղյալ համարել:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի ապրիլի 26-ի (N 15 (180) համարում ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի կողմից հրապարակված հայտարարության մեջ նշված «Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 63-3.2-10)» և «Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 63-3.2-8)» մրցույթը կկայանա 06.06.2017թ.՝ ժամը 1100-ի փոխարեն պետք է լինի՝ «Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 63-3.2-10)» մրցույթը կկայանա 06.06.2017թ.՝ ժամը 1030-ին,  իսկ «Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 63-3.2-8)» մրցույթը կկայանա 06.06.2017թ.՝ ժամը 1200-ին:

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի ապրիլի 26-ի (N 15 (180) համարում ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից հրապարակված հայտարարության Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 50-3.3-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը 29.05.2017թ.-ի փոխարեն կկայանա 02.06.2017թ.:

ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե

 

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 12.04.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի մարտի 29-ի թիվ 12 (177) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 1.1 ենթակետում նշված ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության քաղաքացիական և առևտրային իրավունքի բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 14-2.2-86) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը 08.05.2017թ.` ժամը 1600-ի փոխարեն կկայանա 06.05.2017թ.` ժամը 1000-ին:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի ապրիլի 5-ի (թիվ 13 (178) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 6.1 ենթակետում նշված ՀՀ Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության ճարտարապետաշինարարական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 62-2.2-16) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը չեղյալ համարել:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Աշխատանքային օրվա տեղափոխությամբ պայմանավորված` «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի մարտի 15-ի (N 10 (175)  համարում  Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված հայտարարության ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի քարտուղարության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի առաջատար մասնագետ-արխիվավարի (ծածկագիր` 38-3.2-139) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը 18.04.2017թ.՝ ժամը 1000-ի փոխարեն կկայանա 18.04.2017թ.՝ ժամը 1600-ին: 

 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն


ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի մարտի 8-ի (N 9 (174) համարում ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից հրապարակված հայտարարության 3-րդ կետի «Մրցույթը կկայանա 18.04.2017թ.՝ ժամը 1100-ին»-ի փոխարեն պետք է լինի՝ «Մրցույթը կկայանա 18.04.2017թ.՝ ժամը 1600-ին»:

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստր

 

ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է 05.04.2017թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար անցկացվող թեստավորումը 2017 թվականի ապրիլի 17-ի փոխարեն կանցկացվի 2017 թվականի ապրիլի 20-ին` համապատասխան ժամերին:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ