Թարմացվել է 22.11.2017թ.

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է մրցույթ` համապատասխան մարմինների աշխատակազմերում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմ
1.1. Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության սպասարկման և հրապարակային ծանուցումների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 14-2.3-335)

Իրականացնում է գրանցման, ստեղծման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նմուշային ձևերը քաղաքացիներին տրամադրելու աշխատանքները: Իրականացնում է քաղաքացիների դիմումները և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր` էլեկտրոնային ավտոմատացված համակարգ մուտքագրելու աշխատանքները, ինչպես նաև պետական գրանցման համար Բաժին ներկայացված փաստաթղթերի փոխանցումը պետական գրանցում իրականացնող ստորաբաժանմանը: Իրականացնում է պետական գրանցման վկայականների, դրանց ներդիրների և համապատասխան տեղեկանքների, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների բաժնեմասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայագրերի տպագրման աշխատանքները` էլեկտրոնային ավտոմատացված համակարգի միջոցով: Իրականացնում է անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման, պետական հաշվառման տվյալների փոփոխության, հաշվառումից հանելու աշխատանքները` գրանցման ավտոմատացված համակարգի միջոցով: Սահմանված կարգով իրականացնում է իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային պետական գրանցամատյանից տեղեկությունների տրամադրումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 22.12.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

1.2. Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության սպասարկման և հրապարակային ծանուցումների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 14-2.3-344)
Իրականացնում է գրանցման, ստեղծման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նմուշային ձևերը քաղաքացիներին տրամադրելու աշխատանքները: Իրականացնում է քաղաքացիների դիմումները և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր` էլեկտրոնային ավտոմատացված համակարգ մուտքագրելու աշխատանքները, ինչպես նաև պետական գրանցման համար Բաժին ներկայացված փաստաթղթերի փոխանցումը պետական գրանցում իրականացնող ստորաբաժանմանը: Իրականացնում է պետական գրանցման վկայականների, դրանց ներդիրների և համապատասխան տեղեկանքների, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների բաժնեմասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայագրերի տպագրման աշխատանքները էլեկտրոնային ավտոմատացված համակարգի միջոցով: Իրականացնում է անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման, պետական հաշվառման տվյալների փոփոխության, հաշվառումից հանելու աշխատանքները գրանցման ավտոմատացված համակարգի միջոցով: Սահմանված կարգով իրականացնում է իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային պետական գրանցամատյանից տեղեկությունների տրամադրումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 26.12.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

1.3. Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության սպասարկման և հրապարակային ծանուցումների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 14-2.3-401)
Իրականացնում է գրանցման, ստեղծման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նմուշային ձևերը քաղաքացիներին տրամադրելու աշխատանքները: Իրականացնում է քաղաքացիների դիմումները և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր` էլեկտրոնային ավտոմատացված համակարգ մուտքագրելու աշխատանքները, ինչպես նաև պետական գրանցման համար Բաժին ներկայացված փաստաթղթերի փոխանցումը պետական գրանցում իրականացնող ստորաբաժանմանը: Իրականացնում է պետական գրանցման վկայականների, դրանց ներդիրների և համապատասխան տեղեկանքների, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների բաժնեմասի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վկայագրերի տպագրման աշխատանքները` էլեկտրոնային ավտոմատացված համակարգի միջոցով: Իրականացնում է անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման, պետական հաշվառման տվյալների փոփոխության, հաշվառումից հանելու աշխատանքները գրանցման ավտոմատացված համակարգի միջոցով: Սահմանված կարգով իրականացնում է իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային պետական գրանցամատյանից տեղեկությունների տրամադրումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 27.12.2017թ.` ժամը 10:00-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

2. ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմ
2.1. Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ընդերքի վերահսկողության վարչության պետ (ծածկագիր` 16-2.1-35)
Կազմակերպում է ընդերքի շահագործման ոլորտում օգտակար հանածոների արդյունահանման և վերամշակման արդյունքների, ինչպես նաև դրանց շահագործման համար սահմանված ընդերքօգտագործման պահանջների, ընդերքօգտագործման ընթացքում երկրաբանական և մարկշեյդերական փաստագրության վարման լիարժեքության, օգտակար հանածոների պաշարների շարժի հաշվառման իրականացման և տեղեկատվության ներկայացման սահմանված պահանջների, արդյունահանման նախագծերին համապատասխան ընդերքօգտագործման աշխատանքների կատարման նկատմամբ վերահսկողական աշխատանքները: Կազմակերպում է ընդերքի շահագործման ոլորտում օգտակար հանածոների պաշարների լիակատար կորզման և հիմնական ու համատեղ գտնվող օգտակար հանածոների և դրանց ուղեկցող բաղադրամասերի ողջամիտ և համալիր օգտագործման կամ դրանց պահեստավորման ու պահպանման, օգտակար հանածոյի արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի, տեղադիրքի և դրանց համայնքների բնակչության անվտանգության և առողջության մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողական աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 26.12.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

2.2. Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ընդերքի վերահսկողության վարչության հանքային ջրերի և երկրաբանական ուսումնասիրությունների վերահսկողության բաժնի պետ (ծածկագիր`16-2.2-126)
Ապահովում է հանքային ջրերի և երկրաբանական ուսումնասիրությունների ոլորտում երկրաբանական ուսումնասիրության պահանջների, ընդերքօգտագործման և երկրաբանական ուսումնասիրության ընթացքում երկրաբանական փաստագրության վարման լիարժեքության, ուսումնասիրության աշխատանքային ծրագրերին համապատասխան աշխատանքների կատարման, ստորերկրյա հանքային ջրերի արդյունահանված պաշարների և արտադրված ածխաթթու գազի հաշվառման կարգերի պահպանման նկատմամբ վերահսկողական աշխատանքները: Ապահովում է ընդերքօգտագործման պայմանագրային դրույթներին համապատասխան աշխատանքների կատարման պահանջների ու պայմանների պահպանման, պայմանագրային պարտավորությունների կատարման աշխատանքները: Իր իրավասությունների սահմաններում ապահովում է հորատանցքների փակման աշխատանքները հանքի փակման ծրագրին համապատասխան իրականացման, փորձաքննության ենթարկված փաստաթղթերով ամրագրված ընդերքօգտագործման պահանջների ու միջոցառումների կատարման նկատմամբ վերահսկողական աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 27.12.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

3. ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմ
3.1. Իրավաբանական բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 37-2.2-103)

Ապահովում է քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց դիմումների, գրությունների, հայտերի, բողոքների վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրումը: Ապահովում է Նախարարության աշխատակազմի ստորաբաժանումների և Նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեի (այսուհետ` Կոմիտե) կողմից ներկայացված հարցերի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրումը: Ապահովում է Նախարարության և Կոմիտեի կողմից կնքվող քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրումը: Ապահովում է Նախարարության աշխատակազմի ստորաբաժանումների և Կոմիտեի կողմից կազմված պաշտոնական պարզաբանումների նախագծերի վերաբերյալ կարծիքների տրամադրումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող
1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 22.12.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

4. ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ
4.1. Եկամուտների քաղաքականության և վարչարարության մեթոդաբանության վարչության միջազգային հարկային և մաքսային հարաբերությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 38-2.3-419)
Իրականացնում է կրկնակի հարկումից խուսափելու վերաբերյալ համաձայնագրերի, ինչպես նաև հարկային ոլորտին առնչվող այլ միջազգային պայմանագրերի կնքման համար նախաձեռնողական աշխատանքները: Իրականացնում է մաքսային գործում փոխօգնության և համագործակցության մասին համաձայնագրերի նախագծերի մշակման աշխատանքները: Իրականացնում է ՀՀ և այլ երկրների միջև տնտեսական ինտեգրման վերլուծություններ, գործող համաձայնագրերում ամրագրված դրույթների վերլուծություն և հարկային քաղաքականության զարգացմանը համապատասխան դրանց փոփոխությունների անհրաժեշտության վերաբերյալ առաջարկություններ մշակելը և ներկայացնելը: Իրականացնում է Նախարարության իրավասությունների շրջանակներում հարկային և մաքսային հարցերով միջազգային կառույցների հետ համագործակցությունը, ինչպես նաև դրանց առընթեր հարթակներին և ֆորումներին միանալու նախաձեռնողական աշխատանքների իրականացում և համակարգում, ներկայացում է այդ համագործակցության գործընթացից բխող առաջարկություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով կամ միջազգային հարաբերություններ մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող
2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի և անգլերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 22.12.2017թ.` ժամը 14:30-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

4.2. Գործերի կառավարման վարչության գնումների գործընթացի կազմակերպման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 38-2.3-441)
Իրականացնում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, Նախարարության կարիքների համար ձեռք բերվող ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների գնումների գործընթացը: Իրականացնում է, գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, գնումների պլանը, դրանում կատարվող փոփոխությունները: Իրականացնում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող գնումների գնման ձևի ընտրության ու հիմնավորման աշխատանքները: Իրականացնում է Նախարարության գնումների հաշվառումը, օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվությունները կազմելը և ներկայացնելը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 26.12.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

5. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմ
5.1. Ֆինանսահաշվային վարչության հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվությունների բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 42-2.3-32)

Իրականացնում է Կոմիտեի հաշվապահական հաշվառման աշխատանքները` գործող իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Իրականացնում է Կոմիտեի պահպանման ծախսերի հաշվառումը, օրենսդրությամբ սահմանված հաշվետվությունները կազմելը և ներկայացնելը: Իրականացնում է Կոմիտեի ապրանքանյութական արժեքների ստացման, պահպանման և տրամադրման հաշվառումը: Իրականացնում է դրոշմապիտակների և ակցիզային դրոշմանիշերի ստացման, պահպանման և տրամադրման հաշվառումը: Իրականացնում է Կոմիտեի ծառայողական ավտոմեքենաների շահագործման համար բենզինի և դիզելային վառելիքի կտրոնների, ինչպես նաև էներգետիկ նպատակով դիզելային վառելիքի կտրոնների ստացումը պատասխանատու ստորաբաժանումից, պահպանումը, հաշվառումը և տրամադրումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 26.12.2017թ.` ժամը 14:30-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

5.2. Ֆինանսահաշվային վարչության աշխատավարձի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 42-2.3-42)
Իրականացնում է աշխատաժամանակի տեղեկագրերի հիման վրա աշխատավարձերի հաշվարկումը, վճարման ցուցակների կազմումը և վճարման ներկայացնելը: Իրականացնում է Կոմիտեի աշխատակիցների տեղական և արտասահմանյան գործուղումների մասով ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունների ընդունման, ստուգման, հաշվարկման, վճարման ցուցակների կազմման և վճարման ներկայացման աշխատանքները: Իրականացնում է հարկային (եկամտային հարկ և այլ վճարներ) հաշվետվությունները և պետական վիճակագրական հաշվետվությունները կազմելու և ներկայացնելու աշխատանքները: Իրականացնում է սոցիալական փաթեթի շրջանակում դիմումների ընդունումը, համեմատումը սոցիալական փաթեթի շտեմարանում առկա տեղեկատվության հետ, դրանց հիման վրա վճարման ցուցակների կազմումը, վճարման ներկայացնելը և դրա շրջանակներում այլ աշխատանքներ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 5.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 27.12.2017թ.` ժամը 14:15-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

1.1-5.2 ենթակետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհուրդ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթներին ներկայանում են անձը հաստատող փաստաթղթով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 06.12.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ Կառավարության աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ՝ ՀՀ Կառավարության աշխատակազմում
քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Պետաիրավական վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 02-3.1-45)
Արտակարգ իրավիճակներին, քաղաքացիական պաշտպանության զորքերին, փրկարարական ջոկատներին, հակահրդեհային ծառայությանը, աղետներին, վտանգների նվազեցման միջազգային ստրատեգիաներին, հայեցակարգերին, երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ ծրագրերին, բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության տարածքային քաղաքականության ծրագրավորմանը, ՆԱՏՕ-ի «Գործընկերություն հանուն խաղաղության» ծրագրին` արտակարգ իրավիճակների մասով, արտակարգ իրավիճակների հետևանքով հետկոնֆլիկտային (ռեաբիլիտացիոն) ուղղություններին, արտակարգ իրավիճակներ առաջացնող պատճառների անվտանգության համակարգերին, ՀՀ արդյունաբերական ձեռնարկությունների մոբիլիզացիոն ռեզերվում պահվող նյութական արժեքներին, ինչպես նաև պետական ռեզերվների ոլորտներին (այսուհետ` ոլորտ) վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության քննարկմանը ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի նորմատիվ բնույթի որոշումների, Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագրերի և կարգադրությունների, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության ու Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշումների նախագծերը նախապատրաստում է համաձայնեցման Աշխատակազմի շահագրգիռ կառուցվածքային ստորաբաժանումների և Իրավաբանական վարչության հետ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կանցկացվի 26.12.2017թ.՝ ժամը 10:00-ին, ՀՀ կառավարության շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 1):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ կառավարության աշխատակազմ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են` երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, հինգշաբթի, ուրբաթ` ժամը 1400-ից մինչև 1700-ը (մուտքը անցագրային բյուրոյից):

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է`
06.12.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
(ք. Երևան, Կառավարական տուն 1, հեռ. 51-57-54):

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ՝ Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Եկամուտների քաղաքականության և վարչարարության մեթոդաբանության վարչության միջազգային հարկային և մաքսային հարաբերությունների բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 38-3.2-181)
Մասնակցում է կրկնակի հարկումից խուսափելու վերաբերյալ համաձայնագրերի, ինչպես նաև հարկային ոլորտին առնչվող այլ միջազգային պայմանագրերի կնքման համար նախաձեռնողական աշխատանքներին: Մասնակցում է մաքսային գործում փոխօգնության և համագործակցության մասին համաձայնագրերի նախագծերի մշակման աշխատանքներին, Նախարարության իրավասության շրջանակներում հարկային և մաքսային հարցերով միջազգային կառույցների հետ համագործակցության, ինչպես նաև դրանց առընթեր հարթակներին և ֆորումներին միանալու նախաձեռնողական աշխատանքներին և այդ համագործակցության գործընթացից բխող առաջարկությունների ներկայացմանը և այլն:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով կամ միջազգային հարաբերություններ մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* ռուսերենի և անգլերենի ազատ տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 18.01.2018թ.` ժամը 10:00-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ  գունավոր լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 14:00-ից մինչև 17:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 06.12.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1, հեռ. (011) 80-01-23):

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Իրավական ապահովման վարչության համակարգի իրավական ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 14-3.2-232)
Մասնակցում է Նախարարության համակարգում գտնվող կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների գործունեության իրավական աջակցության, ոլորտների վերաբերյալ միջազգային փորձի ուսումնասիրության և վերլուծության, ինչպես նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարման, իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գրանցման, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման և նոտարական համակարգերի վերաբերյալ օրենսդրական ակտերի մշակման աշխատանքներին: Մասնակցում է Նախարարության համակարգի առջև կանգնած իրավական խնդիրների լուծումների վերաբերյալ քննարկումներին: Մասնակցում է Նախարարության մասնակցությամբ առկա դատական պրակտիկայի վերաբերյալ վերլուծական աշխատանքներին: Վարչության իրավասության մասով իրականացնում է քաղաքացիների, իրավաբանական անձանց, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կողմից ներկայացված գրավոր առաջարկությունների, դիմումների քննարկման և վերլուծական աշխատանքները: Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական, քրեական դատավարության և քրեակատարողական օրենսդրության զարգացման վերաբերյալ առաջարկությունների նախագծերի մշակման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* ռուսերենի և անգլերենի ազատ  տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 23.01.2018թ.՝ Ժամը 10:00-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 06.12.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի կառավարման վարչություն (ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8,
8-րդ հարկ, հեռ. 59-40-56):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն)
հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության
հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Փոստի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 26-3.2-46)
Մասնակցում է փոստի բնագավառին վերաբերող նորմատիվ իրավական և նորմատիվ տեխնիկական ակտերի նախագծերի ներկայացման աշխատանքներին, փոստի ոլորտի զարգացման քաղաքականության ծրագրի մշակմանը և ծրագրի իրականացման մոնիտորինգին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթը կանցկացվի 19.01.2018թ.՝ ժամը 10:00-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Նալբանդյան 28):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 06.12.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Նալբանդյան 28, հեռ. 59-01-17):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ  տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Ֆինանսական և հաշվապահական վարչության ֆինանսական և բյուջետային ծրագրերի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.2-143)
Մասնակցում է միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի գործընթացի ապահովմանը՝ քննարկումների կազմակերպմանը, մեթոդական օժանդակությանը, ամփոփ հայտերի պատրաստմանը և համապատասխան մարմին ներկայացնելուն: Մասնակցում է համապատասխան տարվա բյուջետային հայտերի գործընթացի ապահովմանը՝ քննարկումների կազմակերպմանը: Մասնակցում է Նախարարության բյուջետային կազմակերպությունների, ինչպես նաև գիտական կազմակերպությունների ենթակառուցվածքների պահպանման և բազային ֆինանսավորման հետ կապված աշխատանքներին: Մասնակցում է Նախարարության և առանձնացված ստորաբաժանումների պահպանման ծախսերի վճարային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներին: Մասնակցում է ՀՀ Կառավարության պահուստային ֆոնդից հատկացվող գումարների վերաբերյալ պայմանագրերի նախագծերի պատրաստման և  վճարային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներին: Մասնակցում է հաշվետվությունների ընդունման, կազմման և համապատասխան մարմին  ներկայացնելու աշխատանքներին: Մասնակցում է Բաժնի փաստաթղթային սպասարկման և փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքներին: Մասնակցում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատաքային ստաժ կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) իմացություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կանցկացվի 11.01.2018թ.` ժամը 10:00-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն  պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը  9:30-ից  մինչև  12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 06.12.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմ
 (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5, հեռ. (011) 59-71-96, (011) 59-71-98):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն)
հայտարարում է մրցույթ` Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Սյունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր մասնագետ-տեսուչ (ծածկագիր` 30/1-3.1-247)
Իրականացնում է վերահսկողություն Մարզի տարածքում անասնաբուժական գործունեության, հանրապետությունում կենդանիների վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի համալիրում հակաանասնահամաճարակային ու անասնաբուժասանիտարական կանխարգելիչ և հարկադիր միջոցառումների, սերոմոնիտորինգի աշխատանքների նկատմամբ: Իրականացնում է Մարզի տարածքում գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման և համարակալման, արհեստական սերմնավորման, բոնիտավորման աշխատանքների իրականացման, կենդանիների պահվածքի, անասնապահական շինությունների զոոհիգիենիկ և անասնաբուժասանիտարական նորմերի պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն: Իրականացնում է Մարզի տարածքում անասնաբուժության, սննդամթերքի և կերի անվտանգության, բուսասանիտարիայի բնագավառներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտումների դեպքերում սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի, անասնաբուժական և բուսասանիտարական ենթահսկման ապրանքների արտադրություն, պահպանում, տեղափոխում, իրացում, վաճառք, կենդանիներ աճեցնող, փոխադրող, իրացնող, կենդանիների սպանդ իրականացնող անձանց գործունեության, տեխնոլոգիական սարքավորումների օգտագործման, շահագործման և տեխնոլոգիական գործընթացների կասեցման կամ արգելման, բացահայտված խախտումներն ու թերությունները վերացնելու նպատակով պարտադիր կատարման հանձնարարականների, առաջադրանքների սահմանման, արտադրանքի իրացման, կասեցման կամ արգելման, խախտումների վերացման կարգադրագրերի արձակման, օրենքով սահմանված կարգով վարչական պատասխանատվության միջոցների կիրառումը: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ գյուղական և ձկնային տնտեսություն կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով, կամ կենսաբանություն, կամ գենետիկա, կամ մանրէաբանություն (միկրոբիոլոգիա), կամ կենսաքիմիա, կամ քիմիա, կամ բուսաբանություն, կամ բժշկականխարգելման գործ մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 25.12.2017թ.` ժամը 16:00-ին, Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության շենքում (ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 14:15-ից մինչև 17:15-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 06.12.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին (ք. Երևան, Կոմիտասի պողոտա 49/2, 1-ին հարկ, հեռ. 20-38-57, ներքին համար 122):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանը (այսուհետ՝ Մարզպետարան) հայտարարում է մրցույթ` Մարզպետարանի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 68-3.2-15)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ուսումնական հաստատությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կրթության մասին օրենսդրության և կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի ընդունած նորմատիվ ակտերի կատարման, կրթական ծրագրերի իրականացման վերահսկողությանը` հանրակրթական պետական չափորոշչին համապատասխան, դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառման վերահսկողության և նրանց ուսումնական հաստատությունում ընդգրկելու աշխատանքներին: Մասնակցում է Մարզի հանրակրթական հաստատություններում առարկայական օլիմպիադաների տարածաշրջանային և մարզային փուլերի անցկացման աշխատանքներին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ բնագիտական կամ հումանիտար-սոցիալական, կամ կրթություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա« ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կանցկացվի 18.01.2018թ.՝ ժամը 14:30-ին, Մարզպետարանի շենքում (ք. Կապան, Գ. Նժդեհի 1):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 06.12.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմ (ք. Կապան, Գ. Նժդեհի 1, հեռ. 25342):

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

1. Մտավոր սեփականության գործակալության պետական գրանցամատյանների բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 37-4.1-22)
Մասնակցում է Բաժնի գործունեությանն առնչվող՝ պետական տուրքերի գանձման հետ կապված գործավարությանը: Իրականացնում է Գործակալության արխիվի վարման հետ կապված աշխատանքներ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է բողոքարկման խորհրդի գործերի նախապատրաստման հետ կապված աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի փաստաթղթային սպասարկումը, ապահովում է փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության ու արխիվացման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անհարաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) իմացություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 29.11.2017թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5,
հեռ. (011) 59-71-96, (011) 59-71-98):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն (այսուհետ` Կոմիտե) հայտարարում է
Կոմիտեի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու մասին

1. Երևանի տարածքային ստորաբաժանման արխիվի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 41-4.2-355)
Գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների ու սահմանափակումների մասին տեղեկատվության տրամադրման գործավարությունը կանոնակարգող իրավական ակտերով սահմանված կարգով, իրեն մակագրված դիմումների հիման վրա նախապատրաստում է կադաստրային գործերի տրամադրման և հետագայում ըստ հասցեների դասակարգման աշխատանքները: Ունի այլ իրավունքներ ու պարտականություններ՝ համաձայն սույն պաշտոնի անձնագրի:

2. Երևանի տարածքային ստորաբաժանման հաշվառման տվյալների մուտքագրման բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 41-4.2-351)

3. Մարզերի միավորված ստորաբաժանման հաշվառման տվյալների մուտքագրման բաժնի 1-ին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 41-4.2-456)

2, 3 կետերում նշված մասնագետները կատարում են որակավորում ստացած անձանց կողմից իրականացված չափագրման տվյալների մուտքագրման աշխատանքները, համեմատում են որակավորում ստացած անձանց կողմից ներկայացված թղթային ու էլեկտրոնային փաստաթղթերի տվյալները, ինչպես նաև դրանք համեմատում են կադաստրային գործում առկա տվյալների հետ, ինչի վերաբերյալ, անհրաժեշտության դեպքում, տալիս են եզրակացություն: Ունեն այլ իրավունքներ ու պարտականություններ՝ համաձայն սույն պաշտոնների անձնագրերի:

1-3 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* առնվազն միջնակարգ կրթություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 29.11.2017թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Կոմիտեի աշխատակազմ (ք. Երևան, Արշակունյաց 7,
հեռ. (060) 47-42-47):


ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի (թիվ 38 (203) համարում ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի կողմից հրապարակված հայտարարության մեջ նշված «1. Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 61-3.1-5)» թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթը չեղյալ համարել:

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան

 

Թարմացվել է 15.11.2017թ․

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է մրցույթ` համապատասխան մարմինների աշխատակազմերում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմ
1.1. Կոտայքի մարզային կենտրոնի պետ (ծածկագիր՝ 30/1-2.2-35)

Ապահովում է Մարզի տարածքում անասնաբուժական գործունեության, հանրապետությունում կենդանիների վարակիչ և ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի համալիրում հակաանասնահամաճարակային ու անասնաբուժասանիտարական կանխարգելիչ և հարկադիր միջոցառումների, սերոմոնիտորինգի աշխատանքների նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը: Ապահովում է Մարզի տարածքում հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ անասնաբուժական միջոցների, անասնաբուժական դեղամիջոցների պահպանման, բաշխման, օգտագործման, իրացման, վաճառքի գործընթացների նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը: Ապահովում է Մարզի տարածքում գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման և համարակալման, արհեստական սերմնավորման, բոնիտավորման աշխատանքների իրականացման, կենդանիների պահվածքի, անասնապահական շինությունների զոոհիգիենիկ և անասնաբուժասանիտարական նորմերի պահպանման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը: Ապահովում է Մարզի տարածքում բույսերի պաշտպանության միջոցների և պարարտանյութերի արտադրության, պահպանման, փոխադրման, իրացման, վաճառքի, օգտագործման գործընթացներում բուսասանիտարական կանոնների ու նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝  
* բարձրագույն կրթություն` գյուղական և ձկնային տնտեսություն կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով, կամ կենսաբանություն, կամ գենետիկա, կամ մանրէաբանություն (միկրոբիոլոգիա), կամ կենսաքիմիա, կամ քիմիա, կամ բուսաբանություն, կամ բժշկականխարգելման գործ, կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 20.12.2017թ.` ժամը 10:30-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհուրդ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձը հաստատող փաստաթղթով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 29.11.2017թ.:

Հարցաշարեր՝

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ
(ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. (011) 54-11-38,
(011) 56-64-62) կամ այցելել Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք (www.csc.am):
Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթին մասնակցելու համար
ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները չեն վերադարձվում:


ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ի (թիվ 35 (200) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 1.1 ենթակետում նշված ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի պետական ծառայության պետի տեղակալի (ծածկագիր՝
14-2.1-26) և 1.2 ենթակետում նշված ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի պետական ծառայության կենտրոնական մարմնի առաջին բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 14-2.2-120)  թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթները չեղյալ համարել:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ՝
Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. Վարչական վերահսկողության և համայնքային ծառայության հարցերի վարչության համայնքային ծառայության հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 11-3.2-8)
Մասնակցում է համայնքային ծառայողների նկատմամբ ծառայողական քննության վարման աշխատանքներին: Մասնակցում է համայնքապետարանների աշխատակազմերի կադրային գործի վարման նկատմամբ իրականացվող վերահսկողության աշխատանքներին: Մասնակցում է մարզերի (Երևանի քաղաքապետարանի) համայնքային ծառայողների վերապատրաստման ընթացքի դիտարկմանը և վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների վերաբերյալ ստացված տեղեկությունների ամփոփման աշխատանքներին: Մասնակցում է համայնքային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի և համայնքային ծառայողների ատեստավորման արդյունքների դեմ բերված բողոքների քննարկման աշխատանքներին: Մասնակցում է հանձնաժողովի անդամի կարգավիճակով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների աշխատանքներին: Մասնակցում է Բաժնին վերապահված՝ բնագավառին առնչվող հարցերով քաղաքացիների դիմումների, բողոքների քննարկման աշխատանքներին:
Մրցույթը կանցկացվի 18.12.2017թ.` ժամը 16:00-ին, Նախարարության վարչական շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

2. Զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 11-3.1-7)
Իրականացնում է քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում զորահավաքային նախապատրաստության ծրագրերի մշակման և այդ ծրագրերով նախատեսված միջոցառումների կատարման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության հետ պատերազմի ժամանակ գործելու և զորահավաքային պատրաստականության խնդիրների ու գործառույթների համաձայնեցման աշխատանքները: Իրականացնում է Նախարարության համակարգի աշխատողների զինվորական հատուկ հաշվառման և ամրագրման աշխատանքները: Իրականացնում է զորահավաքային նախապատրաստության ծրագրերի, պլանների մշակման աշխատանքների մեթոդական և տեղեկատվական ապահովումը: Մասնակցում է զորահավաքային նախապատրաստության մասով պետական պաշտպանական պատվերի (առաջադրանքի) կատարումն ապահովող միջոցառումների նախապատրաստման աշխատանքներին: Մասնակցում է զորահավաքային պլանների կատարման և զորահավաքային ծավալման ու քաղաքացիական պաշտպանության ուսումնական վարժանքների անցկացման աշխատանքներին: Իրականացնում է քաղաքացիական պաշտպանության պլանների մշակման աշխատանքները: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ղեկավար կազմի քաղաքացիական պաշտպանության գծով պատրաստման աշխատանքներին: Իրականացնում է Աշխատակազմի ստորաբաժանումների կողմից քաղաքացիական պաշտպանության գծով պարտականությունների կատարման նկատմամբ հսկողության աշխատանքները: Մասնակցում է զորահավաքային առաջադրանքների կատարումն ապահովող միջոցառումների մշակման և իրականացման աշխատանքներին:
Մրցույթը կանցկացվի 17.01.2018թ.՝ ժամը 10:00-ին, Նախարարության վարչական շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

1, 2 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնների անձնագրերի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իրենց լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթներին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 29.11.2017թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող
ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի
անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ տարածքային
կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատակազմ
(ք. Երևան, Կառավարական տուն 3, հեռ. (010) 51-13-55):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանը (այսուհետ՝ Մարզպետարան) հայտարարում է մրցույթ` Մարզպետարանի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 61-3.1-5 )                                                                                                                                                                                           
Մասնակցում է զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում՝ Մարզպետի և այլ պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ, աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպմանը: Մասնակցում է Մարզպետարանի գործունեության ոլորտին առնչվող զանգվածային լրատվության միջոցներում տեղ գտած նյութերի ամփոփման և վերլուծման աշխատանքներին: Իրականացնում է Մարզպետարանի ինտերնետային էջի տեղեկատվական սպասարկման աշխատանքները: Մասնակցում է օրենքով սահմանված կարգով քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և առաջարկությունների քննարկման արդյունքների մասին հասարակությանը տեղեկացնելու աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն  կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության  պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ  տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ   Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթը կկայանա  12.01.2018թ.՝ ժամը 11:00-ին, Մարզպետարանի շենքում  (ք. Աշտարակ, Վ. Պետրոսյան  4):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից մինչև 13:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 29.11.2017թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմ (ք. Աշտարակ,
Վարդգես Պետրոսյան  4, հեռ.  023235383):


Թարմացվել է 11.10.2017թ․

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2017 թվականի հոկտեմբերի 4-ի (թիվ 32(197) համարում ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից հրապարակված հայտարարության «1. Ներդրումների ներգրավման և համակարգման վարչության ներդրումների կարգավորման և աջակցության բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 37-3.2-130)» քաղաքացիական ծառայության պաշտոնն զբաղեցնելու մրցույթի անցկացման օրը փոխված է. մրցույթը կանցկացվի 24.11.2017թ.՝ ժամը 10:00-ին:

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն