Թարմացվել է 14.02.2018թ.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է մրցույթ` համապատասխան մարմինների աշխատակազմերում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության
1.1. Կրթության տեսչական մարմնի նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 19-2.1-27)

Ապահովում է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում ՀՀ օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների կատարման նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող վերահսկողություն, ներառյալ` օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ստուգումները: Ապահովում է կրթության բովանդակությանը համապատասխան կրթական գործընթացի կազմակերպման, պետական կրթական չափորոշիչների, ուսումնական պլանների (մոդուլային) և առարկայական ծրագրերի կատարման, տարեկան ուսումնական ժամանակացույցների ու դասացուցակների համապատասխանության աշխատանքները: Ապահովում է պետական ավարտական փաստաթղթերի ստացման, պահպանության և բաշխման, փաստաթղթաշրջանառության, հաշվետվությունների իսկությունը ստուգելու աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 4.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 22.03.2018թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

1.2. Կրթության տեսչական մարմնի նախնական և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 19-2.2-95)
Համակարգում է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում ՀՀ օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների կատարման նկատմամբ օրենքով սահմանված կարգով իրականացվող վերահսկողություն, ներառյալ՝ օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ստուգումները: Համակարգում է կրթության բովանդակությանը համապատասխան կրթական գործընթացի կազմակերպման, պետական կրթական չափորոշիչների, ուսումնական պլանների (մոդուլային) և առարկայական ծրագրերի կատարման, տարեկան ուսումնական ժամանակացույցների ու դասացուցակների համապատասխանության աշխատանքները: Համակարգում է պետական ավարտական փաստաթղթերի ստացման, պահպանության և բաշխման, փաստաթղթաշրջանառության, հաշվետվությունների իսկությունը ստուգելու աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 4.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 23.03.2018թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

1.3. Կրթության տեսչական մարմնի որակի ապահովման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 19-2.2-97)
Ապահովում է Խորհրդի որոշմամբ սահմանված հաշվետվությունների ձևով, բովանդակությամբ և հաճախականությամբ Խորհրդին հաշվետվությունների ներկայացման աշխատանքները: Ապահովում է Տեսչական մարմնի գործունեության արդյունավետության վերաբերյալ Խորհրդին առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքները: Ապահովում է Տեսչական մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործառույթների բացահայտման և գնահատման աշխատանքները, կառավարում է բացահայտված ռիսկերը: Խորհրդի հաստատմանը ներկայացնելու համար ապահովում է Տեսչական մարմնի որակի ապահովման տարեկան ծրագրի կազմումը և Խորհուրդ ներկայացնելը, պարբերաբար հետևում է դրա իրականացմանը: Ապահովում է Տեսչական մարմնում իրականացվող ներքին հսկողության՝ կարգապահական կանոնների ապահովման վերլուծության, բողոքների պատճառների ու արդյունքների վերլուծության, Տեսչական մարմնի գործունեության արդյունքների ուսումնասիրության և վերլուծության աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` բնագիտական կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ), կամ հումանիտար-սոցիալական, կամ կրթություն մասնագիտությունների գծով, կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 4.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անգլերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 27.03.2018թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

1.4. Կրթության տեսչական մարմնի հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 19-2.2-99)
Ապահովում է ԶԼՄ-ներով հեռարձակվող հաղորդումներին Տեսչական մարմնի ղեկավարի և այլ պաշտոնատար անձանց մասնակցության ձևաչափի վերաբերյալ ներկայացված առաջարկությունների և դրանց կատարման աշխատանքները: Ապահովում է Տեսչական մարմնի պաշտոնական կայքէջում և հանրության համար հասանելի այլ միջոցներով Տեսչական մարմնի և Տեսչական մարմնի աշխատողների գործունեության կատարողականի գնահատման չափորոշիչների հրապարակման, դրանց կիրառման հիմնավորումների, դրանց նկատմամբ վերահսկողության ձևերի, ինչպես նաև բարելավման ուղիների աշխատանքները: Ապահովում է ԶԼՄ-ների՝ Տեսչական մարմնի գործունեությանն առնչվող նյութերի ամփոփման և վերլուծության աշխատանքների իրականացումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 4.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անգլերենի կամ ռուսերենի, կամ ֆրանսերենի, կամ գերմաներենի, կամ իսպաներենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 29.03.2018թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

1.5. Կրթության տեսչական մարմնի որակի ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 19-2.3-183)
Իրականացնում է Խորհրդի որոշմամբ սահմանված հաշվետվությունների ձևով, բովանդակությամբ և հաճախականությամբ Բաժնի պետին հաշվետվություններ ներկայացնելու աշխատանքները: Իրականացնում է Տեսչական մարմնի գործունեության արդյունավետության վերաբերյալ Բաժնի պետին առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքները: Իրականացնում է Տեսչական մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործառույթների բացահայտման և գնահատման, բացահայտված ռիսկերի կառավարման աշխատանքները: Իրականացնում է Տեսչական մարմնի որակի ապահովման տարեկան ծրագրի կազմման աշխատանքները: Իրականացնում է Տեսչական մարմնում ներքին կարգապահական կանոնների ապահովման վերլուծության, բողոքների պատճառների ու արդյունքների վերլուծության, Տեսչական մարմնի գործունեության արդյունքների ուսումնասիրության և վերլուծության աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` բնագիտական կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ), կամ հումանիտար- սոցիալական, կամ կրթություն մասնագիտությունների գծով, կամ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 4.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անգլերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 28.03.2018թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

2. ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի աշխատակազմ
2.1. Աշխատակազմի ղեկավար (ծածկագիր՝ 50-1.1-1)

Ապահովում է Աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով անձնակազմի կառավարման հետ կապված գործառույթների իրականացումը: Մասնակցում է Աշխատակազմի կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություններ կատարելու նախապատրաստման աշխատանքներին: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է Աշխատակազմին ամրացված պետական գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները: Ապահովում է Կոմիտեի միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերը սահմանված կարգով իրականացնելու աշխատանքները, Աշխատակազմի բյուջետային միջոցների ծախսերի կատարումը, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով, Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրով, հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ, ռազմավարական այլ ծրագրերով Աշխատակազմի գործունեության, ձեռք բերված արդյունքների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ սահմանված կարգով և ժամկետներում հաշվետվություններ ներկայացնելը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն՝ (1000) էներգետիկա և էներգամեքենաշինություն մասնագիտությունների գծով կամ (0107) միջուկային ֆիզիկա մասնագիտությամբ,
* ատոմային էներգիայի օգտագործման ոլորտում առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն երեք տարին` ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի և Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության պաշտոնական լեզուներից որևէ մեկի՝ անգլերենի կամ ֆրանսերենի, կամ իսպաներենի ազատ տիրապետում,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 23.03.2018թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

3. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմ
3.1. Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության բնապահպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 64-2.3-43)
Բաժնի վարիչի հանձնարարությամբ իրականացնում է Սևանա լճի պահպանության հիմնախնդիրների հետ կապված ուսումնասիրություններ: Իրականացնում է Մարզի տարածքում բնապահպանական հիմնախնդիրների ուսումնասիրություն: Իրականացնում է ուսումնասիրություններ Սևանա լճի էկոհամակարգերի պահպանման, վերականգնման, օգտագործման, կենդանական ու բուսական աշխարհի բնականոն զարգացման վերաբերյալ, աջակցում է այդ աշխատանքներին: Իրականացնում է Սևանա լճի ջրահավաք ավազանում ձկնաբուծությամբ և խեցգետնաբուծությամբ զբաղվողների նկատմամբ բնապահպանական օրենսդրության կատարման վերահսկողություն: Համագործակցում է բնապահպանական խնդիրներ իրականացնող հասարակական կազմակերպությունների և անհատ քաղաքացիների հետ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝     
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 4.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 22.03.2018թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

3.2. Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 64-2.3-60)
Բաժնի վարիչի հանձնարարությամբ իրականացնում է Գավառի տարածքի մարզային ենթակայության հանրակրթական հաստատությունների գործունեության կազմակերպման հետ կապված աշխատանքներ: Ուսումնասիրում է նրանց գործունեությունը, ցուցաբերում անհրաժեշտ մեթոդական օգնություն: Աջակցում է տարածքի նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների կողմից ՀՀ կրթության մասին օրենսդրության և կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի ընդունած նորմատիվ ակտերի կատարմանը, կրթական և դաստիարակչական ծրագրերի իրականացմանը` պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան: Իրականացնում է Մարզի և Տարածքի մարզային ենթակայության հանրակրթական հաստատություններին դասագրքերով, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներով, ծրագրերով և ուսումնանյութական պարագաներով ապահովելու գործընթացը: Համակարգում է Տարածքի դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառումը` ընդգրկելով  նրանց ուսումնական հաստատություններում:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 4.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 27.03.2018թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

4. ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմ
4.1. Ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 65-2.2-35)

Ապահովում է Մարզում ընտանիքի, կանանց և երեխաների պաշտպանությանն ուղղված քաղաքականություն: Ապահովում է Մարզում կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների հիմնահարցերի ուսումնասիրումը և դրանց լուծմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը: Ապահովում է Մարզում կանանց և երեխաների առուվաճառքի (թրաֆիկինգ) հիմնահարցերի ուսումնասիրումը և զոհերի սոցիալական վերականգնմանն ուղղված ծրագրերի մշակումը, Մարզում հայտնաբերված կանանց և երեխաների առքուվաճառքի (թրաֆիկինգ) զոհերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը և ՀՀ ոստիկանությանը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝      
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 4.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 23.03.2018թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

1.1-1.5 և 3.1.-4.1 ենթակետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհուրդ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձը հաստատող փաստաթղթով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 28.02.2018թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ (ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. (011) 54-11-38,(011) 56-64-62) կամ այցելել Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք (www.csc.am):
Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթներին մասնակցելու համար ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները չեն վերադարձվում:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 19-3.3-17)
Մասնակցում է Տեսչական մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից կազմվող փաստաթղթերի նախագծերի, կրթության որակի և չափորոշիչների բարելավման, ինչպես նաև գործող իրավական ակտերում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության վերաբերյալ ներկայացված կարծիքների, առաջարկությունների իրավական քննարկման աշխատանքներին և դրա հիման վրա ներկայացնում է հիմնավորված գրավոր եզրակացություն: Իրականացնում է Տեսչական մարմնի արխիվ հանձնվող փաստաթղթերի հաշվառման ու պահպանման, Խորհրդի նիստերի կազմակերպման և նյութերի նախապատրաստման, արձանագրությունների կազմման և որոշումների կատարման նկատմամբ հսկողության աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 29.03.2018թ.` ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1300-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 28.02.2018թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական 2-րդ մասնաշենք, 2-րդ հարկ, N 210 սենյակ, հեռ. 58-34-83):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ Կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն (այսուհետ` Կոմիտե) հայտարարում է մրցույթ`Կոմիտեի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. «Լիցենզավորման կենտրոն» գործակալության տեղեկատվության, վերլուծության և մոնիտորինգի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 46-3.2-14)
Իրականացնում է քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ոլորտին վերաբերող օրենքով սահմանված պարտադիր հաշվետվությունների վերաբերյալ խորհրդատվություն, լիցենզավորված անձանց կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների ժամկետների նկատմամբ հսկողություն և նախապատրաստում է իրավական ակտի նախագիծ լիցենզիայի կասեցման վերաբերյալ: Իրականացնում է լիցենզավորված անձանց օրենքով սահմանված կարգով ներկայացված հաշվետվություններում պարունակվող տվյալները համակարգչային բազա մուտքագրելու աշխատանքները, ոլորտին առնչվող վիճակագրական ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների կազմման աշխատանքները: Հավաքագրում է քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորված անձանց վերաբերյալ ստացված տեղեկատվությունը, վերլուծում է այն և համապատասխան եզրակացություն ներկայացնում Բաժնի պետին: Նախապատրաստում և Բաժնի պետին է ներկայացնում տեղեկանք կասեցված, դադարեցված, չլիցենզավորված, լիցենզիայի կասեցում ենթադրող խախտում կատարած կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կանցկացվի  30.03.2018թ.՝ ժամը
1000-ին, Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Քաղաքաշինության պետական կոմիտե պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 28.02.2018թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3, 4-րդ հարկ, N 446 սենյակ, հեռ. (011) 62-17-68):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն (այսուհետ` Կոմիտե) հայտարարում է մրցույթ`
Կոմիտեի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. Գնումների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 42-3.1-2)
Իրականացնում է Կոմիտեի կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքների, աշխատանքների ու ծառայությունների գնման գործընթացների, գնումների պլանի և անվանացանկերի մշակման, դրանց փոփոխման ու լրացման, գնման ձևերի վերաբերյալ տեղեկանք-հիմնավորումների տրամադրման, գնումների մասին օրենսդրությամբ պահանջվող փաստաթղթերի, պետական գնումների եռամսյակային, կիսամյակային ու տարեկան հաշվետվությունների՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացնելու աշխատանքները: Իրականացնում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան հրապարակումներ, գնումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով Էլեկտրոնային ձևով գնումներ, ինչպես նաև Գնումների պլանավորման և պայմանագրերի կառավարման համակարգի գործածման միջոցով մրցույթների հրապարակում: Նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից ու խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթը կկայանա 30.03.2018թ.՝ ժամը 1030-ին, Պետական եկամուտների կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Իսակովի 10):

2. Գործերի կառավարման վարչության նյութատեխնիկական ապահովման և վարչատնտեսական բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 42-3.2-7)
Մասնակցում է նյութական արժեքների ստացմանը և դրանց պահեստվորմանը, պահեստներից նյութական արժեքների բացթողնմանը և պահեստներ նյութական արժեքների հետընդունմանը, Կոմիտեում անցկացվող գույքագրման աշխատանքների իրականացմանը: Մասնակցում է Կոմիտեի նյութական և ոչ նյութական ակտիվների ընդհանուր կառավարմանը, Կոմիտեն ավտոտրանսպորտային միջոցներով ապահովելու, դրանց շահագործման, վերանորոգման, տեխնիկական սպասարկման, ապահովագրության, տեխնիկական զննման, ՃՈ-ում գրանցման գործընթացներին: Մասնակցում է Կոմիտեում օգտագործվող ջրի, էլեկտրաէներգիայի, հեռախոսակապի, վառելիքի, ապրանքանյութական արժեքների օգտագործման նկատմամբ հսկողության իրականացմանը: Նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ: Մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթը կկայանա 28.03.2018թ.՝ ժամը 1030-ին, Պետական եկամուտների կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Իսակովի 10):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Պետական եկամուտների կոմիտե պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 1000-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 28.02.2018թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն (ք. Երևան,Խորենացու 7, հեռ. (060) 54-46-18):

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն (այսուհետ` Կոմիտե) հայտարարում է մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատակազմում
քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Քարտուղարության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 18/1-3.2-7)
Իրականացնում է Կոմիտեի մտից և ելից փաստաթղթերի ձևակերպման աշխատանքները գործող էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի միջոցով: Մասնակցում է արխիվային գործի աշխատանքների վարման գործընթացներին, անձնակազմի կառավարման գծով կատարվող աշխատանքներին: Մասնակցում է Կոմիտեում ուսումնական հաստատությունների ուսանողների պրակտիկայի կազմակերպմանը, իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 15.03.2018թ.՝ ժամը 1000-ին, Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Վարդանանց 13ա):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 28.02.2018թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմ (ք. Երևան, Վարդանանց 13ա,հեռ. (010) 54-06-13):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն (այսուհետ` Կոմիտե) հայտարարում է մրցույթ՝
Կոմիտեի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Մարզերի միավորված ստորաբաժանման արխիվի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 41-3.3-317)
Մասնակցում է Ստորաբաժանման գործառույթներին և դրանց իրականացման արդյունքներին վերաբերող տեղեկատվության մշակման, հաշվետվությունների, ամփոփ տեղեկությունների նախապատրաստման ու կազմման, անշարժ գույքի միավորների կադաստրային գործերի էլեկտրոնային արխիվի վարման և էլեկտրոնային արխիվի տեղեկատվության թարմացման աշխատանքներին: Ունի այլ իրավունքներ ու պարտականություններ՝ համաձայն սույն պաշտոնի անձնագրի:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 29.03.2018թ.՝ ժամը 1100-ին, Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Արշակունյաց 7):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 1430-ից մինչև 1730-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 28.02.2018թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին (ք. Երևան, Արշակունյաց 7, հեռ. (060) 47-42-47):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը (այսուհետ` Ծառայություն) հայտարարում է մրցույթ` Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր մասնագետ-տեսուչ (ծածկագիր` 30/1-3.1-220)
Իրականացնում է վերահսկողություն Մարզի տարածքում անասնաբուժական գործունեության, հանրապետությունում կենդանիների վարակիչ ու ոչ վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարի համալիրում հակաանասնահամաճարակային ու անասնաբուժասանիտարական կանխարգելիչ և հարկադիր միջոցառումների, սերոմոնիտորինգի աշխատանքների նկատմամբ: Իրականացնում է վերահսկողություն Մարզի տարածքում հակաանասնահամաճարակային միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ անասնաբուժական միջոցների, անասնաբուժական դեղամիջոցների պահպանման, բաշխման, օգտագործման, իրացման, վաճառքի գործընթացների նկատմամբ: Կենտրոնի պետին է ներկայացնում անասնաբուժության, սննդամթերքի և կերի անվտանգության, բուսասանիտարիայի բնագավառներում իր կողմից իրականացվող պետական վերահսկողության արդյունքները: Ամփոփում է, կազմում և Կենտրոնի պետին է ներկայացնում իր աշխատանքի վերաբերյալ հաշվետվությունները և այլ փաստաթղթեր: Իրականացնում է Մարզի տարածքում գյուղատնտեսական կենդանիների հաշվառման և համարակալման, արհեստական սերմնավորման, բոնիտավորման աշխատանքների իրականացման, կենդանիների պահվածքի, անասնապահական շինությունների զոոհիգիենիկ ու անասնաբուժասանիտարական նորմերի պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն: Իրականացնում է վերահսկողություն Մարզի տարածքում Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում չստացած, օգտագործումից հանված, ժամկետանց և արգելված, բնակչության առողջության և շրջակա միջավայրի համար վտանգավոր բույսերի պաշտպանության միջոցների իրացման, օգտագործման, վաճառքը բացառելու նկատմամբ: Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության սահմանած կարգի համաձայն իրականացնում է համապատասխան ուղեկցող փաստաթղթերի, արտահանման համար պահանջվող համապատասխանության տեղեկանքների տրամադրումը և դրանց նկատմամբ հսկողություն: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ գյուղական և ձկնային տնտեսություն կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով, կամ կենսաբանություն, կամ գենետիկա, կամ մանրէաբանություն (միկրոբիոլոգիա), կամ կենսաքիմիա, կամ քիմիա, կամ բուսաբանություն, կամ բժշկականխարգելման գործ մասնագիտությամբ,

* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 16.03.2018թ.՝ ժամը 1000-ին, Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության շենքում (ք. Երևան, Կոմիտասի պողոտա 49/2):

2. Ներքին անվտանգության և աուդիտի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 30/1-3.2-73)
Վարչության պետին տեղեկացնում է աուդիտի ընթացքում բացահայտված կեղծիքի նշանների, աուդիտի սահմանափակումների վերաբերյալ: Վարչության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագծի, ներքին աուդիտի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի մշակման, ինչպես նաև վերանայման աշխատանքներին: Իր կողմից իրականացված յուրաքանչյուր աուդիտի ավարտից հետո մասնակցում է հաշվետվությունների կազմման աշխատանքներին և արդյունքները ներկայացնում է Վարչության պետին: Մասնակցում է ներքին աուդիտի տարեկան հաշվետվության կազմման աշխատանքներին, ներքին աուդիտին, հետևում է ներքին աուդիտի ստանդարտներին և վարքագծի կանոններին: Իրավունք ունի աջակցություն ստանալու այն միավորների ղեկավարներից և աշխատակիցներից, որտեղ իրականացվում է աուդիտը, պատասխանատու աշխատակիցներից պահանջելու աուդիտի համար անհրաժեշտ ցանկացած տվյալ: Մասնակցում է ներքին աուդիտի իրականացման համար առանձին մեթոդաբանության և այլ վերլուծական աշխատանքների մշակման, ինչպես նաև վերանայման գործընթացներին, նախապատրաստում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Վարչության պետին ներկայացնում է զեկուցումներ աուդիտի իրականացման սահմանափակումների` խոչընդոտների ու խնդիրների վերաբերյալ, Վարչության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ: Մասնակցում է Վարչության աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Վարչության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով սահմանված պահանջների բավարարում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 23.03.2018թ.՝ ժամը 1000-ին, Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության շենքում (ք. Երևան, Կոմիտասի պողոտա 49/2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 1415-ից մինչև 1715-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 28.02.2018թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին (ք. Երևան, Կոմիտասի պողոտա 49/2, 1-ին հարկ,

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանը (այսուհետ՝ Մարզպետարան) հայտարարում է մրցույթ` Մարզպետարանի
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 68-3.1-18)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համալիր ծրագրի մշակումը, Մարզի փոքր ու միջին ձեռնարկությունների և ձեռնարկատիրական համակարգի աշխատանքների մասին տեղեկատվության վերլուծությունը, Մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման քառամյա ծրագրի մոնիտորինգի աշխատանքները, Մարզի համայնքների կողմից ներկայացվող առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների ամփոփման աշխատանքները: Մասնակցում է արտասահմանյան գործարարների հետ գործնական հարաբերությունների ստեղծման, դրանց զարգացման գործընթացին, Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված աշխատանքային ստաժ և «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կանցկացվի 28.03.2018թ.՝ ժամը 1430-ին, Մարզպետարանի շենքում (ք. Կապան, Գ. Նժդեհի 1):
***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,

Շարունակությունը՝ 6-րդ էջում
Սկիզբը՝ 5-րդ էջում

* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 28.02.2018թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմ (ք. Կապան, Գ. Նժդեհի 1, հեռ. (0285) 44275):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է Նախարարության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

1. Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության վարչական վարույթների իրականացման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 14-4.1-134)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից բխող հիմնախնդիրների լուծմանը և որոշումների ընդունմանը: Գործակալության գործունեության ընթացքում քրեաիրավական բնույթի խախտումների վերաբերյալ կասկածներ ի հայտ գալու դեպքում մասնակցում է հաղորդում կազմելու, իրավապահ մարմիններին ներկայացնելու աշխատանքներին և օրենքով նախատեսված դեպքերում դատարան դիմելու գործընթացին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Ունի օրենքով, այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ իրավունքներ` սոցիալական երաշխիքներ, և այդ ակտերով նախատեսված այլ պարտականություններ: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անգլերենի տիրապետում (կարդում է և կարող է բացատրվել),
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 1000-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 21.02.2018թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8, 8-րդ հարկ, հեռ. (010) 59-40-59):

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն)
հայտարարում է Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

1. Գորիսի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 25/1-4.1-244)
Իրականացնում է Ծառայություն ներկայացված (Ծառայության կողմից ընդունվող) դիմումների և դրանց կից ներկայացված փաստաթղթերի հաշվառումը, պահպանությունը և սոցիալ-իրավական կամ այլ նպատակներով օգտագործումը: Իրականացնում է կենսաթոշակների, նպաստների, պարգևավճարների և Ծառայության կողմից նշանակվող այլ դրամական վճարների գործերի հաշվառման ու պահպանության աշխատանքները՝ մինչև պետական արխիվ մշտական պահպանության հանձնելը: Արխիվային գործի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և այլ իրավական ակտերով սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո Բաժնի պետին ներկայացնում է տարածքային բաժնի արխիվային հավաքածուի կազմում ընդգրկված և համապատասխան պետական արխիվ պահպանության հանձնման ենթակա փաստաթղթերի ցանկը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* առնվազն միջնակարգ կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

 ***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 21.02.2018թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Ծառայության աշխատակազմ (ք. Երևան, Նալբանդյան 13,հեռ. (060) 65-40-36):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն) հայտարարում է Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

1. Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 30/1-4.2-72)
Մասնակցում է Ծառայության գործունեության ոլորտին առնչվող զանգվածային լրատվության միջոցների նյութերի վերլուծությանը: Մասնակցում է Ծառայությունում անցկացվող նիստերին, խորհրդակցություններին, քննարկումներին, բանակցություններին, պաշտոնական և աշխատանքային այլ միջոցառումների` դրանք լուսաբանելու նպատակով: Մասնակցում է վերլուծական, վիճակագրական և այլ նյութերի համակարգված արխիվի ստեղծման աշխատանքներին, տեխնիկական հնարավորությունների առկայության դեպքում՝ հեռուստաֆիլմերի, տեսանյութերի, ինչպես նաև տեղեկագրերի թողարկման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի փաստաթղթային սպասարկումը, փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները: Իրականացնում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից ու խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության և արխիվացման աշխատանքները: Մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:

 ***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 21.02.2018թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Ծառայության աշխատակազմ (ք. Երևան, Կոմիտասի պողոտա 49/2, 1-ին հարկ, հեռ. 20-38-57, ներքին համար՝ 122):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայությունը (այսուհետ՝ Ծառայություն)
հայտարարում է Ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու մասին

1. Միգրացիոն քաղաքականության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 11/1-4.2-4)
Մասնակցում է Բաժին մուտքագրված՝ ՌԴ արգելք ունեցող ՀՀ քաղաքացիների դիմումների ընդունման գործընթացին, միգրացիոն վիճակագրական ցուցանիշների մշակման աշխատանքներին: Իրականացնում է միգրացիայի ու ապաստանի ոլորտի էլեկտրոնային գրադարանի և արտերկրից Հայաստան դրամական փոխանցումներ կատարելու ծախսերի վերաբերյալ միգրանտներին իրազեկող տեղեկատվական պորտալի թարմացման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* ռուսերենի (ազատ), անգլերենի կամ ֆրանսերենի տիրապետում (կարդում է և կարող է բացատրվել),
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
2. Ապաստանի հարցերի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 11/1-4.2-1)
Մասնակցում է ապաստան հայցողների՝ Բաժին մուտքագրված դիմումների, ինչպես նաև տարբեր նախարարություններից և պետական այլ մարմիններից ստացված գրությունների գրանցման մատյանների վարման աշխատանքներին, ապաստան հայցողների վկայականների հաշվառմանը, ինչպես նաև տրված, անվավեր ճանաչված, փոխանակված և վերադարձված վկայականների գրանցամատյանների վարմանը, ապաստան հայցողների հաշվառման թերթիկների ու հարցաթերթիկների լրացման աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Միգրացիոն պետական ծառայություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 1000-ից մինչև 1300-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 21.02.2018թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Ծառայության աշխատակազմ (ք. Երևան, Կ. Ուլնեցու 31, հեռ. (060) 27-50-13):

 


Թարմացվել է 07.02.2018թ.

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

     «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2018 թվականի հունվարի 31-ի թիվ 3 (211) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 1.1 ենթակետում նշված ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 12-2.2-97) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը չեղյալ համարել:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է մրցույթ` համապատասխան մարմինների աշխատակազմերում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմ
1.1. Իրավական ակտերի փորձաքննության գործակալության սահմանադրական իրավունքի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 14-2.3-404)

Իրականացնում է ՀՀ օրենքների, ՀՀ Ազգային ժողովի նորմատիվ որոշումների, ՀՀ Նախագահի նորմատիվ հրամանագրերի և կարգադրությունների նախագծերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը, ՀՀ օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխանության վերաբերյալ պետական պարտադիր փորձաքննության աշխատանքները: Իրականացնում է ՀՀ կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումների նախագծերի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը, ՀՀ օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխանության վերաբերյալ պետական պարտադիր փորձաքննության աշխատանքները: Իրականացնում է ՀՀ գործող իրավական ակտերի՝ ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ օրենքների և այլ իրավական ակտերի, միջազգային պայմանագրերի պահանջների համապատասխանության վերաբերյալ պետական պարտադիր փորձաքննության և համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 6.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 20.03.2018թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

2. ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմ
2.1. Բնապահպանական ռազմավարական ծրագրերի ու մոնիտորինգի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 16-2.1-27)

ՀՀ oրենuդրությամբ uահմանված Նախարարության իրավաuությունների uահմանում ապահովում է անհրաժեշտ ծրագրային, իրավական և տնտեսագիտական նախադրյալներ ՀՀ շրջակա միջավայրի պահպանության ու բանական ռեսուրսների բանական օգտագործման բնագավառներում պետական քաղաքականության և ռազմավարական ծրագրերի իրականացման, աշխատակազմի հիմնական խնդիրների և գործառույթների բնականոն կատարման համար: Կազմակերպում և համակարգում է ՀՀ oրենuդրությամբ uահմանված իր իրավասությունների սահմաններում ՀՀ շրջակա միջավայրի` ընդերքի, հողերի, ջրերի, մթնոլորտի, կենդանական ու բուսական աշխարհի, ինչպես նաև բնության հատուկ պահպանվող տարածքների պահպանության և բնական ռեսուրսների (բացառությամբ օգտակար հանածոների պաշարների) ողջամիտ օգտագործման ու վերարտադրության բնագավառի պետական քաղաքականության ծրագրերի ու ռազմավարությունների մշակման և ամփոփման գործընթացը, դրանց իրականացման արդյունքների մոնիտորինգը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 6.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ԵՄ ինտեգրման բնագավառում իրականացվող պետական քաղաքականությանը և գործընթացներին, ԵՄ կառույցներին, նրանց գործառույթներին և աշխատակարգերին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 16.03.2018թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

2.2. Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչության պետ (ծածկագիր՝ 16-2.1-34)
Կազմակերպում է ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված` բնապահպանական ռիսկերի որոշման մեթոդոլոգիային համապատասխան Տեսչական մարմնի տարածքային բաժինների կողմից հաշվառված կազմակերպությունների բնապահպանական ռիսկերի հավաստիությունը, կազմում է Տեսչական մարմնի կողմից հաշվառման վերցված կազմակերպությունների ռիսկայնության ամփոփ և գնահատված ցանկերը: Կազմակերպում է գնահատված կազմակերպությունների տեղեկատվական բազաների կազմման և դրանց վարման գործընթացները: Կազմակերպում է բազաների թարմացման, փոփոխությունների և կազմակերպությունների ռիսկերի վերագնահատման աշխատանքները՝ ըստ նոր ձևավորված, վերամիավորված, լուծարված կազմակերպությունների կամ դրանց բնապահպանական նորմատիվների փոփոխության վերաբերյալ այլ գերատեսչություններից ստացված տեղեկատվությունների:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 6.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի կամ անգլերենի, կամ ֆրանսերենի, կամ գերմաներենի, կամ իսպաներենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 20.03.2018թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

2.3. Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ջրերի, մթնոլորտի, հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վարչության պետ (ծածկագիր՝ 16-2.1-36)
Կազմակերպում է մթնոլորտային օդի պահպանության ոլորտում անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի արտանետումների թույլտվությունների առկայության և այդ թույլտվություններով սահմանված նորմատիվների պահպանման, մթնոլորտային օդի վրա ֆիզիկական վնասակար ներգործությունների սահմանային թույլատրելի մակարդակների ու պահանջների պահպանման, մթնոլորտի և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության նորմերի ու պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության աշխատանքները: Կազմակերպում է մթնոլորտային օդի պահպանության ոլորտում մթնոլորտային օդն աղտոտող արտանետումների մաքրման և հսկողության համար տեղակայված կառույցների ու սարքավորումների առկայության և դրանց կառուցման ու շահագործման ընթացքում մթնոլորտային օդի պահպանության պահանջների ու կանոնների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 6.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:

Մրցույթը կկայանա 22.03.2018թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

2.4. Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչության վերլուծության բաժնի պետ (ծածկագիր` 16-2.2-125)
Ամփոփում, վերլուծում և գնահատում է Տեսչական մարմնի (կառուցվածքային և տարածքային) ստորաբաժանումների եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան կատարած աշխատանքները: Ապահովում է Տեսչական մարմնի (կառուցվածքային և տարածքային) ստորաբաժանումների եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան կատարած աշխատանքների ամփոփ հաշվետվությունների կազմման աշխատանքների կատարումը և ներկայացնում է Վարչության պետին: Ապահովում է ՀՀ տարածքում բնապահպանական և բնօգտագործման վճար վճարողների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվությունների, ինչպես նաև տարեկան վարչական-վիճակագրական հաշվետվությունների ամփոփման աշխատանքների և վերլուծության իրականացումը, սահմանված կարգով տեղեկատվություն է տրամադրում շահագրգիռ մարմիններին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 6.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի կամ անգլերենի, կամ ֆրանսերենի, կամ գերմաներենի, կամ իսպաներենի ազատ տիրապետում
Մրցույթը կկայանա 23.03.2018թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

2.5. Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի պետ (ծածկագիր` 16-2.2-133)
Կազմակերպում է Տեսչական մարմնի ղեկավարի և Տեսչական մարմնի այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի աuուլիuները, հարցազրույցները, ճեպազրույցները, ապահովում է Տեսչական մարմնի գործունեության ոլորտին առնչվող հաuարակական հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների վերաբերյալ հայտարարությունների, մամուլի հաղորդագրությունների պատրաստումը: Իր իրավասությունների շրջանակներում ապահովում է oրվա մամուլի տեuության համառոտագրի, մամուլի համար պատրաuտման և տարածման հաղորդագրությունների և հայտարարությունների նախապատրաստումը: Տեսչական մարմնի ղեկավարին և Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալներին ծանուցում է պետական զանգվածային լրատվության միջոցներում տեղ գտած կարևոր նյութերի վերաբերյալ, անհրաժեշտության դեպքում ապահովում դրանց oպերատիվ արձագանքը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 6.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 21.03.2018թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

3. ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմ
3.1. Արտաքին կապերի վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր` 21-2.2-54)

Համակարգում է միջազգային փոխշահավետ համագործակցային կապերի ստեղծման, համակարգման, մշակման և զարգացման աշխատանքները` արտասահմանյան երկրների, միջազգային կազմակերպությունների ու կառույցների հետ: Համակարգում է միջազգային համագործակցության արդյունավետության բարձրացման նպատակով գործուղումների, հանդիպումների, գիտաժողովների, սեմինարների, կոնֆերանսների և այլ միջոցառումների անցկացման աշխատանքները: Համակարգում է Նախարարության միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրության և մշակման աշխատանքները: Համակարգում է միջազգային համագործակցության ուղղությամբ համաձայնագրերի, պայմանագրերի, փոխըմբռնման հուշագրերի նախագծերի մշակման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 6.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ԵՄ ինտեգրման բնագավառում իրականացվող պետական քաղաքականությանը և գործընթացներին, ԵՄ կառույցներին, նրանց գործառույթներին և աշխատակարգերին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ռուսերենի և անգլերենի, կամ ֆրանսերենի, կամ գերմաներենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 21.03.2018թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

4. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմ
4.1. Քարտուղարության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 30-2.3-153)

Իրականացնում է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության «Mulberry» համակարգով և թղթային տարբերակով ստացված պաշտոնական թղթակցության մուտքագրման, դրոշմակնքման, համարակալման, էլեկտրոնային համակարգում պատկերամուտով մուտքագրման աշխատանքները: Իրականացնում է հսկողություն աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների կողմից գործավարության կարգի պահանջների պահպանման նկատմամբ: Իրականացնում է ելից թղթակցության էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն «Mulberry» համակարգով և ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության սուրհանդակային ծառայության ու «Հայփոստ» փակ բաժնետիրական ընկերության միջոցով առաքման աշխատանքները: Իրականացնում է քաղաքացիների ընդունելություն, դիմումների, բողոքների, առաջարկությունների ընդունման, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության «Mulberry» համակարգում մուտքագրման, ՀՀ օրենսդրության համաձայն՝ առանձնացված գործերի կազմման և սահմանված ժամկետներում պահպանության, քաղաքացիների ընդունելության, դիմումների, բողոքների, առաջարկությունների քննարկման և պատասխանելու գործընթացի նկատմամբ հսկողության, գրանցամատյանի վարման, քաղաքացիների դիմումների, բողոքների և առաջարկությունների ուղղությամբ կատարված աշխատանքների վերլուծման և ամփոփման արդյունքների հիման վրա եռամսյակային տեղեկատվությունների նախապատրաստման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 6.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 21.03.2018թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

5. ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմ
5.1. Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 32-2.2-14)
Կազմակերպում և իրականացնում է Նախարարության տեղեկատվական քաղաքականության և հանրային իրազեկման աշխատանքները: Կազմակերպում է Նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների կապը ԶԼՄ-ների հետ: Համակարգում է քաղաքացիների հետ աշխատանքի արդյունավետ կապերի ապահովումը, քաղաքացիների դիմումների, բողոքների վերաբերյալ սպառիչ տեղեկատվության տրամադրումը: Համագործակցության գործընթացների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու (ապահովելու) նպատակով մասնակցում է ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի և երիտասարդական ոլորտում գործող հասարակական կազմակերպությունների հետ իրականացվող աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 6.1 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 21.03.2018թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

6. ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմ
6.1. Ներքին աուդիտի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 81-2.3-24)

Վարչության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագծի, ներքին աուդիտի ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի մշակման, ինչպես նաև վերանայման աշխատանքներին: Վարչության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ներքին աուդիտին: Մասնակցում է Ծառայության ռիսկերի կառավարման, հսկողության ու կառավարչական գործընթացների գնահատմանը և առաջարկություններ է ներկայացնում դրանց բարելավման ուղղությամբ: Աուդիտի ընթացքում բացահայտված կեղծիքի նշանների, աուդիտի սահմանափակումների վերաբերյալ անմիջապես տեղեկացնում է Վարչության պետին: Իր կողմից իրականացված յուրաքանչյուր աուդիտի ավարտից հետո կազմում է հաշվետվություն և ներկայացնում Վարչության պետին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 6.1 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով սահմանված պահանջների բավարարում:
Մրցույթը կկայանա 22.03.2018թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

1.1-6.1 ենթակետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհուրդ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձը հաստատող փաստաթղթով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 21.02.2018թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ
(ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. (011) 54-11-38,
(011) 56-64-62) կամ այցելել Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք (www.csc.am):
Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթներին մասնակցելու համար
ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները չեն վերադարձվում:

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

     «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 2018 թվականի հունվարի 31-ի թիվ 3 (211) համարում ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից հրապարակված հայտարարության 1.1 ենթակետում նշված ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետի (ծածկագիր՝ 12-2.2-97) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը չեղյալ համարել:

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը (այսուհետ՝ Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Ֆինանսատնտեսագիտական վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 14-3.2-244)
Իրականացնում է Աշխատկազմի վերադաս մարմնում ապրանքանյութական արժեքների հաշվառման, այդ թվում հիմնական միջոցների` դրամական միջոցների, նյութական արժեքների հաշվառման, դրանց շարժի հետ կապված գործառույթների ճիշտ արտացոլման աշխատանքները, ինչպես նաև աշխատակազմի աշխատողների ծառայողական գործուղումների հաշվարկման և հաշվետվությունների ընդունման աշխատանքները: Մասնակցում է Աշխատակազմի տարեկան, եռամսյակային և ամսական կտրվածքով իրականացված պահպանման ծախսերի հաշվետվությունների հավաքագրման և ամփոփման աշխատանքներին: Մասնակցում է Նախարարության հիմնարկներից և պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից, բաժնետիրական ընկերություններից հաշվեկշիռների ընդունման և ամփոփման, ինչպես նաև ամփոփ հաշվեկշռի կազմման աշխատանքներին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 27.03. 2018թ.` Ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3/8):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 1000-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 21.02.2018թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի կառավարման վարչություն (ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 3/8, 8-րդ հարկ, հեռ. (010) 59-40-59):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ` Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Ջրային ռեսուրսների կառավարման գորակալության ջրային ռեսուրսների կադաստրի վարման և մոնիտորինգի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 16-3.2-106)
Իրականացնում է ջրային պետական կադաստրի տեղեկատվական բազայի ստեղծման աշխատանքները ջրային ռեսուրսների որակական և քանակական մոնիտորինգի մասով: Իրականացնում է ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ տվյալների ամփոփման, վերլուծության, գնահատման և ըստ ջրաղբյուրների ջրառաջարկի ձևավորման աշխատանքները: Իրականացնում է ջրային ռեսուրսների քանակական ցուցանիշների, ջրօգտագործողների, ջրառի կետերի և ջրօգտագործման ծավալների հաշվառման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով կամ քիմիա, կամ բնապահպանություն (էկոլոգիա), կամ ջրատեխնիկական (հիդրոտեխնիկական) շինարարություն, կամ շրջակա միջավայրի ճարտարագիտական պաշտպանություն (ըստ ճյուղերի), կամ ջրամատակարարում և ջրահեռացում, կամ ջրաբանություն (հիդրոլոգիա), կամ ջրագրություն (հիդրոգրաֆիա), կամ ջրային պաշարների համալիր օգտագործում և պահպանում, կամ հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում և պահպանում մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն:
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ:
Մրցույթը կանցկացվի 14.03.2018թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 1000-ից մինչև 1300-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 21.02.2018թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժին (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3, 5-րդ հարկ, N 504 սենյակ, հեռ. (011) 81-85-04):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն (այսուհետ` Կոմիտե) հայտարարում է մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1.  Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչության տնտեսագիտական և գործերի կառավարման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 46-3.2-9)
Ներդրված ծրագրով մուտքագրում է Կոմիտեի հաշվեկշռում առկա գույքի և սարք-սարքավորումների համապատասխան տվյալները, իրականացնում է տեխնիկական միջոցների անսարքության վերաբերյալ հայտերի ընդունումը, մասնակցում է աշխատակազմի տրանսպորտային միջոցների սպասարկման, շահագործման և ընթացիկ աշխատանքներին (ընթացիկ նորոգում, համապատասխան ավտոպահեստամասերի տրամադրում, պետհամարանիշների վերաձևակերպում, տարեկան պետական տեխնիկական զննում և այլն): Նախապատրաստում է տրանսպորտային միջոցների շարժի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունները: Բաժնի պետին ներկայացնում է Կոմիտեի աշխատակազմի հնամաշ, խոտանված, հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի գույքի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Մասնակցում է Աշխատակազմի պահպանման համար անհրաժեշտ ապրանքների պահեստավորման ու բաշխման աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն:
Մրցույթը կանցկացվի 15.03.2018թ.` ժամը 1000-ին, Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

2.  Միջազգային համագործակցության և կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի վարչության առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 46-3.2-21)

Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև մասնավոր ընկերությունների հետ հանդիպումների և Կոմիտեի ղեկավարության բանակցային գործընթացի կազմակերպման աշխատանքներին, ինչպես նաև, ըստ սահմանված կարգի, նախապատրաստում է ստորագրման ենթակա համապատասխան փաստաթղթերը, պետություն-մասնավոր հատված համագործակցության շրջանակներում ճարտարապետական համալիրների կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի և դրանց իրագործման հետ կապված աշխատանքներին, ներդրումային ծրագրերի ներկայացման հետ կապված աշխատանքների իրականացմանը: Իրականացնում է ներդրումային ծրագրերի տեղեկատվական բազայի ստեղծման և համալրման, ինչպես նաև ներդրումային ծրագրերի վերլուծության և դրանց ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունների նախապատրաստման հետ կապված աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն՝ շինարարության և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով կամ միջազգային հարաբերություններ մասնագիտությամբ:
Մրցույթը կանցկացվի 20.03.2018թ.՝ ժամը 1000-ին, Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

3.  Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման վարչության բնակարանային ծրագրերի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 46-3.2-23)
Մասնակցում է բնակարանային ծրագրերի շրջանակներում ստացված դիմում-հայտերի ամփոփման, հավակնորդ շահառուների ցուցակների կազմման աշխատանքներին, բնակարանների բաշխման գործընթացի հետ կապված նախապատրաստական, բնակարանային ծրագրերի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմման աշխատանքներին: Բաժնի պետին առաջարկություններ է ներկայացնում գործող ծրագրերի շահառուների կողմից բարձրացված խնդիրների վերաբերյալ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն:
Մրցույթը կանցկացվի 22.03.2018թ.՝ ժամը` 1000-ին, Քաղաքաշինության պետական կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

1-3 կետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև՝
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն թափուր պաշտոնների անձնագրերի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իրենց լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Քաղաքաշինության պետական կոմիտե պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 930-ից մինչև 1230 -ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 21.02.2018թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3, 4-րդ հարկ, N 446 սենյակ, հեռ. (011) 62-17-68):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը (այսուհետ` Հանձնաժողով) հայտարարում է մրցույթ` Հանձնաժողովի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության լիցենզավորման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 89-3.2-42)
Ընդունում է լիցենզավորման, թույլտվություններ ստանալու հայտերը, մշակում լիցենզիաների, թույլտվությունների պայմանները և այդ գործընթացը կանոնակարգող իրավական ակտերը: Իրականացնում է կարգավորվող անձանց գործերի վարումը, մասնակցում է լիցենզիաների, թույլտվությունների պայմանների և այդ գործընթացը կանոնակարգող իրավական ակտերի մշակման և դրանց պարբերաբար կատարելագործման աշխատանքներին, ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* իրավագիտություն մասնագիտությամբ կամ էներգետիկա և էներգամեքենաշինություն, կամ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթը կանցկացվի 27.03.2018թ.՝ ժամը 1000-ին, Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենքում (ք. Երևան, Սարյան 22):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 1000-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 21.02.2018թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմ
(ք. Երևան, Սարյան 22, հեռ. 52-53-40-108):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն (այսուհետ` Կոմիտե) հայտարարում է մրցույթ՝ Կոմիտեի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. Տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 42-3.1-1)
Իրականացնում է պարտադիր հրապարակման ենթակա տեղեկությունների հրապարակումը, տեղեկություն տալու կարգի մշակումը և հրապարակումը, Կոմիտեի նախագահի և այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների, ճեպազրույցների, հայտարարությունների կազմակերպման ու անցկացման աշխատանքներ` պետական մարմնի գործունեության ոլորտին առնչվող հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող թեմաների վերաբերյալ: Պատրաստում է մամուլի հաղորդագրություններ, օրվա մամուլի տեսությունը: Կոմիտեի մյուս ստորաբաժանումներից ստանում է անհրաժեշտ տեղեկություններ և նյութեր, այդ թվում՝ մշակվող իրավական ակտերի նախագծերի պատճենները, և անհրաժեշտության դեպքում մասնակցում է դրանց լուսաբանման ու հանրային քննարկման աշխատանքներին: Ծանուցում է Կոմիտեի պաշտոնատար անձանց զանգվածային լրատվության միջոցներում տեղ գտած նյութերի մասին և անհրաժեշտության դեպքում ապահովում դրանց օպերատիվ արձագանքումը: Իրականացնում է զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հետ աշխատանքային հանդիպումների կազմակերպման աշխատանքներ, այդ թվում՝ Կոմիտեի նախագահի և այլ պաշտոնատար անձանց մասնակցությամբ, ինչպես նաև Կոմիտեի ինտերնետային էջի տեղեկատվական սպասարկման աշխատանքները: Մասնակցում է Կոմիտեում անցկացվող նիստերին, խորհրդակցություններին, քննարկումներին, բանակցություններին, պաշտոնական և աշխատանքային այլ միջոցառումների: Իրականացնում է զանգվածային լրատվության միջոցներով մշտական թեմատիկ խորագրերում, հեռուստառադիոհաղորդումներում Կոմիտեի պաշտոնատար անձանց մասնակցության վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելուն: Ամփոփում և վերլուծում է Կոմիտեի գործունեության ոլորտին առնչվող՝ զանգվածային լրատվության միջոցներում տեղ գտած նյութերը: Համագործակցում է Կոմիտեի և այլ հանրապետական գործադիր մարմինների համապատասխան ստորաբաժանումների հետ: Իրականացնում է մամուլի հաղորդագրությունների պատրաստման և տարածման, վերլուծական, վիճակագրական և այլ նյութերի համակարգված արխիվի ստեղծման աշխատանքները: Տեխնիկական հնարավորությունների առկայության դեպքում մասնակցում է հեռուստաֆիլմերի, տեսանյութերի պատրաստման, տեղեկագրերի թողարկման աշխատանքներին: Նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* հումանիտար-սոցիալական մասնագիտությունների գծով բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական    պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթը կկայանա 13.03.2018թ.՝ ժամը 1030-ին, Պետական եկամուտների կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Իսակովի 10):

2. Քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 42-3.2-32)

Մասնակցում է Կոմիտեում ստացվող մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի գրանցման, հաշվառման և առաքման, Աշխատակազմի ոչ գաղտնի փաստաթղթերի համակարգչային մուտքագրման,  դրանց առաքման աշխատանքներին, ստացվող և առաքվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի, նամակների և դիմումների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացմանը: Իրականացնում է Աշխատակազմում փոստի և սուրհանդակային ծառայության հետ տարվող աշխատանքները: Նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ: Մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Բաժնի պետի հանձնարարությամբ, նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Բաժնի պետին, ըստ անհրաժեշտության, ներկայացնում է զեկուցագրեր՝ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական    պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթը կկայանա 21.03.2018թ.՝ ժամը 1030-ին, Պետական եկամուտների կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Իսակովի 10):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Պետական եկամուտների կոմիտե պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 1000-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է`  21.02.2018թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի անձնակազմի կառավարման վարչություն (ք. Երևան, Խորենացի 7, հեռ. (060) 54-46-18):