Թարմացվել է 16.05.2018թ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՐՏՍԵՐ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ
ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում (այսուհետ` Թեստավորում) անցկացնելու մասին:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար ՀՀ քաղաքացիները փաստաթղթերը կարող են Խորհուրդ ներկայացնել Էլեկտրոնային եղանակով կամ անձամբ:

1. Էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է այցելել Խորհրդի պաշտոնական կայքէջ` www.csc.am և լրացնել նշված կայքի «էլեկտրոնային ծառայություններ» բաժնի կամ «Աշխատանք» բաժնի «Կրտսեր պաշտոններ» ենթաբաժնի «Թեստավորման համար դիմումի ներկայացում» ենթաբաժնում զետեղված դիմումը և անձնական տվյալների վերաբերյալ հայտարարությունը: 
Լրացված դիմումին անհրաժեշտ է կցել և Խորհուրդ ուղարկել`
*  անձնագրի պատճենը,
* թեստավորմանը մասնակցելու համար Խորհրդի կողմից սահմանված վճարի վճարումը  հավաստող փաստաթղթի պատճենը,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի: 
Թեստավորմանը մասնակցելու համար էլեկտրոնային եղանակով դիմած ՀՀ քաղաքացիները Թեստավորման հարցաշարերի մշակման համար օգտագործված իրավական ակտերի և գրականության ցանկը կարող են ներբեռնել վերոնշյալ կայքի «Աշխատանքե բաժնի «Կրտսեր պաշտոններ» ենթաբաժնի «Թեստավորման անցկացման համար իրավական ակտերի և գրականության ցանկ» ենթաբաժնից:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար էլեկտրոնային եղանակով դիմած յուրաքանչյուր քաղաքացի իր դիմումի գրանցման և Թեստավորման անցկացման օրվա, ժամի և վայրի մասին տեղեկատվությունը կարող է ստանալ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում` այցելելով նույն կայքի «Էլեկտրոնային ծառայություններ» բաժնի կամ «Աշխատանք» բաժնի «Կրտսեր պաշտոններ» ենթաբաժնի «Թեստավորման համար դիմումի պատասխանի դիտում» ենթաբաժինը:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար էլեկտրոնային եղանակով դիմած ՀՀ քաղաքացիները Թեստավորման սահմանված օրը Թեստավորման հանձնաժողովին պետք է ներկայացնեն Թեստավորմանը մասնակցելու համար Խորհրդի կողմից սահմանված վճարի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ (բնօրինակը):
ՀՀ քաղաքացիները Թեստավորմանը մասնակցելու համար էլեկտրոնային եղանակով փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել 16.05.2018թ.` ժամը 1415-ից մինչև 30.05.2018թ.` ժամը 1715-ը:

2. Անձամբ փաստաթղթերը ներկայացնելու համար դիմող ՀՀ քաղաքացիները Խորհուրդ (ք. Երևան, Տերյան 89) պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ` պատճենի հետ,
* դիմում (ձևը կարելի է վերցնել Խորհրդի աշխատակազմից),
* հայտարարություն անձնական տվյալների վերաբերյալ (ձևը կարելի է վերցնել Խորհրդի աշխատակազմից),
* թեստավորմանը մասնակցելու համար Խորհրդի կողմից սահմանված վճարի վճարումը  հավաստող փաստաթուղթ,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի: 
Թեստավորմանը մասնակցելու համար անձամբ դիմող յուրաքանչյուր քաղաքացի Խորհրդի աշխատակազմից կստանա Թեստավորման հարցաշարերի մշակման համար օգտագործված իրավական ակտերի և գրականության ցանկը, ինչպես նաև քննաթերթիկ, որում նշված կլինի Թեստավորման անցկացման օրը, ժամը և վայրը:
Թեստավորմանը մասնակցելու համար անձամբ դիմող ՀՀ քաղաքացիների փաստաթղթերն ընդունվում են յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 1415-ից մինչև 1715-ը:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 30.05.2018թ.:

***
Թեստերը  կազմվում են  հետևյալ բնագավառներից`
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն,
2. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,
3. հայերենի իմացություն,   
4. Հայաստանի, նրա պատմության, նշանավոր դեմքերի, նշանակալի փաստերի և իրադարձությունների, hամաշխարհային մշակույթի և հոգևոր արժեքների ճանաչողական իմացություն,
5. համակարգչային հմտությունների տեսական իմացություն:

Թեստավորման հարցերը մշակված են ՀՀ Սահմանադրությունից, «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքից, ինչպես նաև հանրակրթական դպրոցի առարկայական ծրագրերից: Իրավական ակտերի և գրականության ցանկը  տեղադրված է Խորհրդի պաշտոնական կայքէջում (http://csc.am/documents/junior/junior_test.pdf):
Թեստավորմանը մասնակցելու համար Խորհրդի կողմից սահմանված վճարը 5000 (հինգ հազար) դրամ է, որն անհրաժեշտ է վճարել ՀՀ պետական բյուջե` Խորհրդի անվամբ բացված եկամտային հաշվի համարին` 900005281523: Սահմանված օրը Թեստավորմանը չներկայանալը կամ Թեստավորման արդյունքները հիմք չեն վճարը վերադարձնելու համար:
ՀՀ քաղաքացիները Թեստավորմանը ներկայանում են անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով (զինվորական գրքույկ, ՀՀ Կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության կողմից ժամանակավորապես տրվող անձը (ինքնությունը) հաստատող փաստաթուղթ):

Թեստավորմանը մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել  Խորհրդի աշխատակազմ (ք. Երևան, Տերյան 89,
հեռ. (011) 56-64-62, (011) 54-11-38), ինչպես նաև այցելել Խորհրդի պաշտոնական կայքէջ  (www.csc.am):

  ՀՀ  ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է մրցույթ` համապատասխան մարմինների աշխատակազմերում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. ՀՀ Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմ
1.1. Քարտուղարության ընդհանուր բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 42-2.3-47)

Իրականացնում է Կոմիտեում ստացվող մտից, ելից և ներքին փաստաթղթերի գրանցման, հաշվառման և առաքման աշխատանքները: Իրականացնում է Աշխատակազմի ոչ գաղտնի փաստաթղթերի համակարգչային մուտքագրման, դրանց առաքման աշխատանքների, ստացվող և առաքվող ոչ գաղտնի փաստաթղթերի, նամակների ու դիմումների կատարման ժամկետների, գործավարության միասնական կարգի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողություն: Իրականացնում է տեղեկանքների տրամադրում Բաժնում գրանցված փաստաթղթերի վերաբերյալ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,

* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 21.06.2018թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

2. ՀՀ Կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ
2.1. Պետական գույքի կառավարման քաղաքականության վարչության մեթոդաբանության և օրենսդրության մշակման բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 49-2.2-40)

Կազմակերպում է ՀՀ և օտարերկրյա պետություններում ՀՀ պետական գույքի հաշվառման, պահպանման, արդյունավետ կառավարման, տնօրինման ու օգտագործման պետական միասնական քաղաքականության հիմնադրույթների մշակման աշխատանքները: Աջակցում է առևտրային կազմակերպություններում պետությանը սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմասի ¥բաժնետոմսերի¤ մասնավորեցման և այդ կազմակերպությունների լուծարման, վարձակալությամբ տրված կամ տրվող պետական գույքի, այդ թվում` անշարժ գույքի կառավարման քաղաքականության մշակմանը: Կազմակերպում է Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից ներկայացվող պետական գույքի կառավարման գործընթացին առնչվող իրավական ակտերի և առաջարկությունների նախագծերի մշակման աշխատանքները և դրանք սահմանված կարգով ներկայացնում է քննարկմանը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* տարբեր տեղեկատվական շտեմարանների համակարգչային ծրագրերի շահագործման համար պահանջվող գիտելիքների տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 21.06.2018թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհուրդ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթներին ներկայանում են անձը հաստատող փաստաթղթով:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 30.05.2018թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ (ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. (011) 54-11-38,(011) 56-64-62) կամ այցելել Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք (www.csc.am):
Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթներին մասնակցելու համար ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները չեն վերադարձվում:


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ՝ Նախարարության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. Պետական բյուջեի նկատմամբ պարտավորությունների կառավարման  վարչության դրամաշնորհների, դրամայնեցման, ծրագրային վարկերի և մուրհակների բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 38-3.2-67)
Իրականացնում է բաժնի կողմից հաշվառվող բյուջետային մուտքերի, մասնավորապես տրամադրված վարկերի մայր գումարների մուտքերի, հաշվարկված տոկոսագումարների, հաշվարկված տույժերի, ինչպես նաև այլ մուտքերի հաշվառում: Գրանցում է ՀՀ Կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից ներկայացված մարդասիրական օգնության  կամ բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում ապրանքների ներմուծմանն առնչվող գրությունները, հաշվառում է մարդասիրական օգնության  կամ բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում  մաքսային ռեժիմով ներմուծվող ապրանքները բարեգործական որակելու մասին համապատասխան որոշումները, արձանագրությունները: Բաժնի պետ-վարչության պետի տեղակալի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի փաստաթղթային սպասարկումը, ապահովում է փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները և այլն:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական    պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ  (պարտադիր)  կառավարչական  հմտությունների  և   ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող  կառավարչական հմտությունների  և ունակությունների   տիրապետում (Ցանկեր  N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 18.06.2018թ.՝ ժամը 1600-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1):

2. Իրավաբանական վարչության քաղաքացիական գործերով պետական շահերի պաշտպանության բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 38-3.2-197)
Մասնակցում է իրավական ակտերում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելու, անհրաժեշտության դեպքում,իրավական ակտերի նախագծերի մշակման,  աշխատանքային խմբերի և հանձնաժողովների, ինչպես նաև իրավական եզրակացություններ տրամադրելու աշխատանքներին: Մասնակցում է դատական պրակտիկայի ուսումնասիրության արդյունքում և իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում իրավական ակտերում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելու, Նախարարության կողմից կնքվող հաշտության համաձայնությունների նախագծերի մշակման, ի վնաս Նախարարության կայացված դատական ակտերի դեմ բողոք բերելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության Գլխավոր դատախազությանն ուղղված միջնորդությունների նախապատրաստման աշխատանքներին: Մասնակցում է Նախարարության գործառույթներին առնչվող Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումների միջոցով Նախարարության կողմից օրենքի միատեսակ կիրառության ապահովման գործընթացին, Նախարարության մասնակցությամբ քաղաքացիական գործերով կայացված դատական ակտերի հարկադիր կատարման փուլում ներկայացուցչության աշխատանքներին և այլն:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում  քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական    պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխաշանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ  (պարտադիր)  կառավարչական  հմտությունների  և   ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող  կառավարչական հմտությունների  և ունակությունների   տիրապետում (Ցանկեր  N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 19.06.2018թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ գունավոր լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձը հաստատող փաստաթղթով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 1400-ից մինչև 1700-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է`  30.05.2018թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան,Մելիք-Ադամյան 1, հեռ. (011) 80-01-23):

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ`
Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Մտավոր սեփականության գործակալության հայտերի ընդունման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 37-3.2-44)
Իրականացնում է Գործակալության և Նախարարության մյուս ստորաբաժանումների, ինչպես նաև Գործակալության պետի, պետի տեղակալի և ստորաբաժանումների միջև փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները: Իրականացնում է Բաժնի գործունեության վերաբերյալ փաստաթղթերի ու ձևաթղթերի պատճենների պատրաստումը: Իրականացնում է գյուտերի, ապրանքային նշանների, արդյունաբերական նմուշների հայտերի ընդունման մատյանների նախապատրաստումը: Իրականացնում է փոստային առաքումների ստացումը փոստից: Իրականացնում է Գործակալությունում նախապատրաստվող փաստաթղթերի, գրությունների և այլ նյութերի համակարգչային մուտքագրման, ձևավորման և տպագրման աշխատանքները: Իրականացնում է Գործակալության փաստաթղթերի, նամակների և այլ նյութերի ուղարկումն ու ստացումը էլեկտրոնային փոստով: Իրականացնում է գյուտերի, ապրանքային նշանների, ապրանքի ծագման տեղանունների և արդյունաբերական նմուշների հայտերի փաստաթղթերի ստուգում, գրանցում և ստացականների հանձնում: Իրականացնում է Գործակալության ելից և մտից փաստաթղթերի համակարգչային գրանցումը, հիմնապաշարի վարումը և հիմնապաշարով որոնումը: Իրականացնում է Գործակալության նորմատիվ ակտերի հիմնապաշարում փոփոխությունների ու լրացումների մուտքագրումը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատաքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կանցկացվի 19.06.2018թ.` ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձը հաստատող փաստաթղթով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 30.05.2018թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Մ. Մկրտչյան 5, հեռ. (011) 59-71-96, (011) 59-71-98):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը (այսուհետ՝ Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ՝ Նախարարության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Գյուղատնտեսական ծրագրերի մոնիտորինգի և վերլուծության վարչության գյուղատնտեսական ծրագրերի մոնիտորինգի բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 30-3.2-151)
Մասնակցում է գյուղատնտեսության ոլորտներում օրենսդրության կիրառման նկատմամբ մոնիտորինգի և պետական վերահսկողության ուղղությամբ կատարվող աշխատանքներին: Մասնակցում է գյուղատնտեսության բնագավառում իրավակիրառական պրակտիկայի մոնիտորինգի աշխատանքներին, գյուղատնտեսական պետական ծրագրերի ընթացիկ մոնիտորինգին, գյուղատնտեսության բնագավառին վերաբերող օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների կատարման պետական վերահսկողության աշխատանքներին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կկայանա 20.06.2018թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձը հաստատող փաստաթղթով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 900-ից մինչև 1200-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 30.05.2018թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,սենյակ N 114, հեռ. (011) 52-58-57):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանը (այսուհետ՝ Մարզպետարան) հայտարարում է մրցույթ` Մարզպետարանի
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Քարտուղարության վարչատնտեսական բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր` 66-3.2-33)
Իրականացնում է Բաժնի փաստաթղթային սպասարկումը« ապահովում է փաստաթղթաշրջանառության վարման աշխատանքները: Մասնակցում է Մարզպետի և Աշխատակազմի պաշտոնատար անձանց այցելությունների« նրանց մասնակցությամբ անցկացվող արարողակարգային և այլ միջոցառումների նախապատրաստման ու կազմակերպման աշխատանքներին: Իրականացնում է Մարզի խորհրդի նիստերի և Մարզպետի մոտ անցկացվող խորհրդակցությունների արձանագրումը: Իրականացնում է Մարզպետի տարեկան և այլ հաշվետվությունների« աշխատանքային ծրագրերի« ժամանակացույցների« Մարզի խորհրդի նիստերի« Մարզպետի մոտ քննարկվող հարցերի« այլ խորհրդակցությունների նյութերի ու արձանագրությունների« տեղեկանքների տպագրման աշխատանքները: Մասնակցում է Մարզպետարանի գույքագրման աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն«
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների« խորհրդականների« մամուլի քարտուղարների« օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների« կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ« կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ« կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10¬րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն«
* տրամաբանելու« տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն«
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում«
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն«
* անհրաժեշտ ¥պարտադիր¤ կառավարչական հմտությունների և ունակությունների« ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում ¥Ցանկեր N 1, 2¤:
Մրցույթը կկայանա 20.06.2018թ.՝ ժամը 1100-ին« Մարզպետարանի շենքում (ք© Հրազդան« Կենտրոն թաղամաս« Վարչական շենք):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),

* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ,
* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձը հաստատող փաստաթղթով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 1100-ից մինչև 1600-ը« բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 30.05.2018թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու« ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Կոտայքի մարզպետարանի աշխատակազմ ¥ք© Հրազդան« Կենտրոն թաղամաս« Վարչական շենք« հեռ© (0223) 23270¤:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է Նախարարության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության  հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն   զբաղեցնելու մասին

1. Քարտուղարության ընդհանուր բաժնի առաջին կարգի մասնագետ   (ծածկագիր` 19-4.1-16)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Աշխատակազմի քաղաքացիներից ստացված դիմումների ընդունումը, գրանցումը և հետևում է դրանց կատարման ժամկետներին: Կատարում է Աշխատակազմի ելից փաստաթղթերի ձևակերպումը, պատճենահանումը, գործերի ձևավորումը և դրանց արխիվ հանձնումը: Հետևում է  փաստաթղթերի կատարման ժամկետներին, իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ: 
Նշված  թափուր պաշտոնն  զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* առնվազն միջնակարգ  կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները  Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը  900-ից մինչև 1200-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 23.05.2018թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 3, 2-րդ հարկ, N 231 սենյակ, հեռ. 58-34-83):

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանը (այսուհետ` Մարզպետարան) հայտարարում է Մարզպետարանի
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

1. Աշտարակի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 61-4.3-1)
Իրականացնում է տնային այցելություններ, անհրաժեշտության դեպքում ուսումնասիրում է սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմած քաղաքացիների (ընտանիքների) սոցիալական և նյութական պայմանները: Ճշտում է սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմած քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի հավաստիությունը: Մասնակցում է աղքատ ընտանիքների հայտնաբերման աշխատանքներին ստացած դիմումների, ահազանգերի, Գործակալության պետի հաստատած ժամանակացույցի կամ անհրաժեշտության դեպքում կատարվող տնային այցելությունների միջոցով:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* միջնակարգ կրթություն,
* սույն պաշտոնի լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 1000-ից մինչև 1300-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 23.05.2018թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Մարզպետարանի աշխատակազմ (ք. Աշտարակ, Վարդգես Պետրոսյան 4,հեռ. 023235383):

Թարմացվել է 10.05.2018թ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը (այսուհետ` Խորհուրդ) հայտարարում է մրցույթ` համապատասխան մարմինների աշխատակազմերում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար

1. ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմ
1.1. Առողջապահական տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և վերլուծությունների վարչության պետ (ծածկագիր՝ 12-2.1-22)

Կազմակերպում է տեսչական մարմնի վերահսկողության ոլորտներում ռիսկերի գնահատման և արդյունքների վերլուծության ապահովման գործընթացը: Կազմակերպում է Տեսչական մարմնի վերահսկման ոլորտում գործող բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտների դասակարգումն ըստ ռիսկայնության, ստուգումների տարեկան ծրագրի կազմումը և սահմանված կարգով հրապարակումը: Ղեկավարում է Տեսչական մարմնի կառուցվածքային ստորաբաժանումներից և տարածքային մարմիններից տնտեսվարող սուբյեկտներում իրականացված տեսչական ստուգումների ու դիտարկումների արդյունքների հավաքումը և դրա հիման վրա սահմանված մեթոդաբանությամբ ռիսկերի հետագա վերագնահատումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) կամ ավտոմատիկա և կառավարում, կամ տեղեկատվություն և հաշվողական տեխնիկա մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ԵՏՄ և ԵՄ ինտեգրման բնագավառում իրականացվող պետական քաղաքականությանը և գործընթացներին, ԵՏՄ և ԵՄ կառույցներին, նրանց գործառույթներին ու աշխատակարգերին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անգլերենի և ռուսերենի տիրապետում (կարդում է և կարող է բացատրվել):
Մրցույթը կկայանա 15.06.2018թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

1.2. Առողջապահական տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և վերլուծությունների վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 12-2.3-245)
Իրականացնում է տեսչական մարմնի վերահսկված ոլորտներում ռիսկերի գնահատման և արդյունքների վերլուծության ապահովման գործընթացը: Իրականացնում է Տեսչական մարմնի վերահսկման ոլորտում գործող բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտների դասակարգումն ըստ ռիսկայնության, ստուգումների տարեկան ծրագրի կազմումը և սահմանված կարգով հրապարակումը: Իրականացնում է ստուգումների գործընթացը (հայտերի ստացում, հանձնարարագրերի կազմում և տրամադրում):
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) կամ ավտոմատիկա և կառավարում, կամ տեղեկատվություն և հաշվողական տեխնիկա մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ԵՏՄ և ԵՄ ինտեգրման բնագավառում իրականացվող պետական քաղաքականությանը և գործընթացներին, ԵՏՄ և ԵՄ կառույցներին, նրանց գործառույթներին ու աշխատակարգերին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անգլերենի և ռուսերենի տիրապետում (կարդում է և կարող է բացատրվել):
Մրցույթը կկայանա 19.06.2018թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

1.3. Առողջապահական տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և վերլուծությունների վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 12-2.3-246)
Իրականացնում է տեսչական մարմնի կողմից վերահսկված ոլորտներում ռիսկերի գնահատման և արդյունքների վերլուծության ապահովման գործընթացը: Իրականացնում է Տեսչական մարմնի վերահսկման ոլորտում գործող բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտների դասակարգումն ըստ ռիսկայնության, ստուգումների տարեկան ծրագրի կազմումը և սահմանված կարգով հրապարակումը: Իրականացնում է ստուգումների գործընթացը (հայտերի ստացում, հանձնարարագրերի կազմում և տրամադրում):
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) կամ ավտոմատիկա և կառավարում, կամ տեղեկատվություն և հաշվողական տեխնիկա մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ԵՏՄ և ԵՄ ինտեգրման բնագավառում իրականացվող պետական քաղաքականությանը և գործընթացներին, ԵՏՄ և ԵՄ կառույցներին, նրանց գործառույթներին ու աշխատակարգերին վերաբերող անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անգլերենի և ռուսերենի տիրապետում (կարդում է և կարող է բացատրվել):
Մրցույթը կկայանա 20.06.2018թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

1.4. Պետական առողջապահական գործակալության առողջապահական և ֆինանսական ցուցանիշների ծրագրավորման, հոսքերի կառավարման և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 12-2.3-302)
Կատարում է անհրաժեշտ առողջապահական ցուցանիշների ամփոփում և դրանց հիման վրա վերլուծական աշխատանքներ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ՀՀ պետական բյուջեի ծրագրերի ծախսերի ձևավորման, բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների, գների ու նորմատիվների ձևավորման աշխատանքներին: Կատարում է Գործակալության այլ ստորաբաժանումների կողմից իրականացված աշխատանքների վերլուծություն և առաջարկություններ ներկայացնում Բաժնի պետին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` առողջապահություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 14.06.2018թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

2. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմ
2.1. Զարգացման ծրագրերի և մոնիտորինգի վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 19-2.3-98)

Մշակում է կրթության ոլորտի զարգացման ծրագրերի մոնիտորինգի իրականացման համար անհրաժեշտ տվյալների բազա և հաշվետվության ձևեր: Վարչության պետին առաջարկություններ է ներկայացնում կրթության ոլորտի զարգացման ծրագրերի մոնիտորինգի ցուցանիշների վերաբերյալ: Հավաքում է ծրագրերի մոնիտորինգի ցուցանիշների վերաբերյալ հաշվետվությունները և ապահովում է դրանց ինտեգրումը կրթության ոլորտի տվյալների էլեկտրոնային համակարգերին: Իրականացնում է կրթության ոլորտի պետական ռազմավարական ծրագրերի և կրթության զարգացման պետական ծրագրից բխող նպատակային ծրագրերի մոնիտորինգը: Իր լիազորությունների շրջանակներում վարում է կրթության ոլորտի տվյալների էլեկտրոնային համակարգերը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* կրթության ոլորտի ծրագրերի իրականացման ու մոնիտորինգի համար անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 15.06.2018թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

2.2. Կրթության տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման, վերլուծությունների և գնահատման վարչության գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 19-2.3-182)
Իրականացնում է նախնական և միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում Տեսչական մարմնի կողմից իրականացված պետական վերահսկողության արդյունքների, վիճակագրական տվյալների հավաքման և վերլուծությունների միջոցով կրթության ոլորտի և ուսումնական հաստատությունների կրթական գործունեության ռիսկերի գնահատման աշխատանքները: Իրականացնում է վերահսկողության ոլորտներում ռիսկերի կառավարման մեթոդաբանությունների ու ծրագրերի մշակման, լրամշակման, ռիսկերի կառավարման և ռիսկայնության վերանայման աշխատանքները: Իրականացնում է վերահսկողության և վիճակագրական տվյալների հավաքման արդյունքների հիման վրա ռիսկայնության տեղեկատվական բազայի ստեղծման և վարման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 14.06.2018թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

3. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության աշխատակազմ
3.1. ՀՀ տրանսպորտային տեսչության վերահսկողության և ստուգումների բաժնի պետի տեղակալ (ծածկագիր՝ 26-2.3-93)

Իրականացնում է մարզերում տրանսպորտի բնագավառին վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի կատարման նկատմամբ վերահսկողություն: Կազմակերպում է ավտոտրանսպորտով կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների աշխատանքներին և ուղևորափոխադրումներին ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն: Կազմակերպում է ուղևորափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպություններին ներկայացվող` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության և ստուգումների իրականացման աշխատանքները: Կազմակերպում է ՀՀ և oտարերկրյա փոխադրողների կողմից միջազգային հաղորդակցությունում փոխադրումների իրականացմանը ներկայացվող պահանջների կատարման նկատմամբ իր իրավաuությունների uահմաններում վերահuկողության և ստուգումների իրականացման աշխատանքները: Կազմակերպում է uահմանված կարգով լիցենզավորված տրանuպորտային գործունեություն իրականացնողների կողմից լիցենզիայի պայմանների կատարման նկատմամբ վերահuկողության և ստուգումների իրականացման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 20.06.2018թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

4. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմ
4.1. Հողերի օգտագործման և մելիորացիայի վարչության հողերի օգտագործման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 30-2.3-51)

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է հողօգտագործման ոլորտի խնդիրների ամփոփման, վերլուծության աշխատանքներին: Մասնակցում է գյուղատնտեսական հողատեսքերի համակարգված դիտարկումների անցկացման կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի մշակմանը: Մասնակցում է գյուղատնտեսական մելիորացիայի կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի մշակմանը: Իրականացնում է Բաժնում ստացվող տեղեկատվությունների համակարգումը, տպագրումը և ներկայացումը, հողօգտագործմանը վերաբերող տվյալների, տեղեկությունների բանկի ստեղծումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն` 310500 կենսագործունեության անվտանգություն, բնապահպանություն, շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնօգտագործում կամ 310800 ագրարային ճարտարագիտություն, կամ 310900 հողաշինարարություն և հողային կադաստր մասնագիտությունների գծով, կամ 2904 ջրատեխնիկական (հիդրոտեխնիկական) շինարարություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
 Մրցույթը կկայանա 19.06.2018թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

4.2. Իրավաբանական վարչության իրավական ակտերի փորձաքննության և դատական ներկայացուցչության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 30-2.3-150)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ պատրաստում է Նախարարի նորմատիվ և անհատական, ինչպես նաև Աշխատակազմի ղեկավարի անհատական և ներքին հրամանների նախագծերը: Պատրաստում է Աշխատակազմի ստորաբաժանումների կողմից մշակված և Նախարարության քննարկմանը ներկայացվող օրենքների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական-փորձագիտական եզրակացություններ: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ պատրաստում է ՀՀ Նախագահի, ՀՀ Կառավարության, ՀՀ վարչապետի քննարկմանը ներկայացվող գյուղատնտեսության բնագավառը կարգավորող իրավական ակտերի նախագծերը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 20.06.2018թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

5. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության աշխատակազմ
5.1. Իրավաբանական վարչության պետ (ծածկագիր՝ 30/1-2.1-7)

Ապահովում է ՀՀ Կառավարությունից, նախարարություններից և այլ պետական մարմիններից ստացված օրենքների,  այլ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ եզրակացությունների տրամադրումը: Ապահովում է Ծառայության գերատեսչական իրավական ակտերի, ինչպես նաև դրանցում լրացումների ու փոփոխությունների վերաբերյալ նախագծերի մշակման աշխատանքները: Ստուգում է սննդամթերքի և կերի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտում կնքվող միջազգային պայմանագրերի նախագծերի իրավական վավերությունը և ձևակերպումների իրավաբանական ճշտությունը: Մասնակցում է Ծառայության կողմից իրականացվող պետական վերահսկողության ընթացքում ծագած իրավական հարցերի պարզաբանմանը: Ապահովում է յուրաքանչյուր պետական վերահսկողության դեպքի վերաբերյալ եզրակացության նախագիծը Աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնելը: Ներկայացնում է Ծառայության շահերը դատարանում, պատրաստում է անհրաժեշտ դատավարական փաստաթղթերի նախագծեր:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 19.06.2018թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

5.2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ռիսկերի կառավարման վարչության էլեկտրոնային կառավարման համակարգերի սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 30/1-2.3-54)
Իրականացնում է Ծառայության համակարգում գործող ծրագրային ապահովումներում կատարվող փոփոխությունների կատարումը, համակարգերում իրականացվող գործառույթներն ավտոմատացնելու նպատակով նոր ծրագրային ապահովումների նախագծումը, ինչպես նաև օգտվողների ծածկագրերի տրամադրումը, հաշվառումը, փոփոխումը, կասեցումը և կանոնակարգումը:
Իրականացնում է թույլտվությունների տրամադրման, հավաստագրերի թվայնացման ավտոմատ համակարգերի գործող ծրագրային ապահովումների ֆունկցիոնալ աշխատանքների կազմակերպումը, կոորդինացումը, կայուն աշխատանքի ապահովումը, այդ համակարգերում ավտոմատացված հաշվետվությունների աշխատանքները: Իրականացնում է Ծառայության համակարգչային ցանցերի անխափան և անվտանգ աշխատանքը, առկա համակարգչային տեխնիկայի սպասարկումը, ինչպես նաև Ծառայության համակարգչային ցանցի շահագործման ապահովում:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` տեղեկատվություն և հաշվողական տեխնիկա մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի (ազատ) և անգլերենի (կարդում է և կարող է բացատրվել) տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 15.06.2018թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

5.3. Միջազգային համագործակցության վարչության օտարերկրյա պետությունների լիազոր մարմինների հետ համագործակցության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 30/1-2.3-63)
Իրականացնում է oտարերկրյա պետությունների սննդամթերքի և կերի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում առկա ժամանակակից մեթոդների ուuումնաuիրությունը, վերլուծությունը: Իրականացնում է Ծառայության և օտարերկրյա պետությունների դոնոր կազմակերպությունների միջև իրականացվող համագործակցության աշխատանքները: Իրականացնում է սննդամթերքի և կերի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտներին վերաբերող համաձայնագրերի շուրջ բանակցությունների ու քննարկումների ընթացքը: Իրականացնում է Ծառայության և Աշխատակազմի փոխհարաբերությունները դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության, օտարերկրյա պետությունների լիազոր մարմինների հետ կապված աշխատանքներում: Իրականացնում է համապատասխան իրավական ակտերի, փաստաթղթերի, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններից ստացված փաստաթղթերի թարգմանությունները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* ռուսերենի և անգլերենի կամ գերմաներենի ազատ տիրապետում:
Մրցույթը կկայանա 14.06.2018թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

6. ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմ
6.1. Իրավաբանական վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիրՕ 38-2.2-110)

Համակարգում է իրավական ակտերում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու վերաբերյալ համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելու, անհրաժեշտության դեպքում՝ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքները: Համակարգում է աշխատանքային խմբերի ու հանձնաժողովների աշխատանքներին մասնակցությունը, իրավական եզրակացություններ տրամադրելու աշխատանքները: Համակարգում է դատական պրակտիկայի ուսումնասիրության արդյունքում և իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում իրավական ակտերում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու վերաբերյալ համապատասխան առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքները: Համակարգում է Նախարարության կողմից կնքվող հաշտության համաձայնությունների նախագծերի մշակման աշխատանքները: Համակարգում է ի վնաս Նախարարության կայացված դատական ակտերի դեմ բողոք բերելու վերաբերյալ ՀՀ գլխավոր դատախազությանն ուղղված միջնորդությունների նախապատրաստման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 20.06.2018թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

7. ՀՀ Կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի աշխատակազմ
7.1. Ներքին աուդիտի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 46-2.2-13)

Ապահովում է ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագծի, ներքին աուդիտի ռազմավարական ու տարեկան ծրագրերի կազմումը և այն Կոմիտեի նախագահին ու Ներքին աուդիտի կոմիտե ներկայացնելը: Յուրաքանչյուր աուդիտի համար մշակում և սահմանում է առաջադրանք` նշելով դրա իրականացման շրջանակը, խնդիրները, տևողությունը և տրամադրված ռեսուրսները, աուդիտի մոտեցումներն ու տեխնիկան, աուդիտի տեսակն ու ծավալը: Ներքին աուդիտորների միջև կատարում է իրականացման ենթակա աուդիտորական առաջադրանքների բաժանում: Աուդիտի ավարտից հետո ապահովում է հաշվետվության կազմումը` նախապես այն քննարկելով աուդիտի ենթարկվող միավորի ղեկավարի հետ, և տրամադրում է Կոմիտեի նախագահին, ինչպես նաև աուդիտի ենթարկվող միավորի ղեկավարին: Հետևում է ներքին աուդիտի իրականացման տարեկան ծրագրի իրականացմանը: Կազմում և Կոմիտեի նախագահին ու Ներքին աուդիտի կոմիտե է ներկայացնում ներքին աուդիտի տարեկան հաշվետվությունը:
 Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով,
* առնվազն երեք տարվա մասնագիտական գործունեության փորձ աուդիտի ոլորտում,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին կամ 3-րդ մասով սահմանված պահանջների բավարարում:
Մրցույթը կկայանա 13.06.2018թ.` ժամը 1030-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

7.2. Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության քաղաքաշինության և տարածական պլանավորման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 46-2.3-4)
Մշակում է քաղաքաշինության, տարածական պլանավորման և զարգացման բնագավառի oրենքներ և այլ իրավական ակտերի նախագծեր: Իրականացնում է հանրապետությունում քաղաքաշինական իրադրության և զարգացման միտումների հետազոտման և վերլուծության աշխատանքներ, մշակում է քաղաքաշինության բնագավառում հանրապետության սոցիալ-տնտեսական և տարածական զարգացման, նպատակային ու հատուկ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրեր ու հայեցակարգեր: Մշակում է ազգային և տարածաշրջանային (միկրոտարածաշրջանային) մակարդակների քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերը, իրականացնում է նշված փաստաթղթերի դրույթների և առկա իրավիճակի մոնիտորինգը: Սահմանված կարգով իրականացնում է համայնքների տարածական պլանավորման փաստաթղթերի մշակման և դրանցում փոփոխություններ կատարելու գործընթացի համակարգման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է ՝
* բարձրագույն կրթություն` շինարարություն և ճարտարապետություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 15.06.2018թ.` ժամը 1000-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

8. ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի աշխատակազմ
8.1. Իրավաբանական բաժնի պետ (ծածկագիր` 61-2.2-24)

Իրականացնում է Մարզպետի որոշումների և կարգադրությունների, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների նախագծերի նախապատրաստումը, Մարզպետարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից նախապատրաստված նախագծերի վերաբերյալ տալիս է եզրակացություններ իրավական ակտերի համապատասխանության վերբերյալ: Ապահովում է Մարզպետի որոշումների ու կարգադրությունների, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների կատարումը, Մարզպետարանի, նրան ենթակա կառույցների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից: Ուսումնասիրում և օրենսդրությանն է համապատասխանեցնում Մարզպետարանի ստորաբաժանումների կողմից Մարզպետի հաստատմանը ներկայացվող որոշումների ու կարգադրությունների նախագծերը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝   
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 14.06.2018թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

9. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմ
9.1. Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետի տեղակալ (ծածկագիր` 64-2.2-44)

Համակարգում է մարզային ենթակայության պետական ուսումնական, մշակութային և սպորտային (մարզական) կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպումը: Համակարգում է Մարզի տարածքում պետական կրթական քաղաքականության, կրթական և դաստիարակչական ծրագրերի իրականացումը` պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝   
* բարձրագույն կրթություն` հումանիտար-սոցիալական կամ կրթություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 13.06.2018թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան, Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

10. ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմ
10.1. Քարտուղարության պետ (ծածկագիր՝ 68-2.1-7)

Նախապատրաստում է Քարտուղարության գործունեությանն առնչվող Մարզպետի որոշումների, կարգադրությունների և Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների նախագծերը և դրանք ներկայացնում է ստորագրման: Կազմակերպում և կառավարում է Քարտուղարության բաժինների գործունեությունը: Կազմակերպում է Աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից Մարզպետին ներկայացվող որոշումների և կարգադրությունների, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների նախագծերի խմբագրումը: Կազմակերպում է փաստաթղթերի ժամանակին կատարման նկատմամբ հսկողությունը, դրանց վերլուծությունը և համապատասխան տեղեկանքների կազմումը: Կազմակերպում է Մարզպետարան մուտք գործած պաշտոնական թղթակցությունների ընդունումն ու գրանցումը: Կազմակերպում է արխիվացման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 19.06.2018թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

10.2. Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ (ծածկագիր՝ 68-2.2-9)
Ապահովում է Մարզի տարածքում մշակույթի և սպորտի բնագավառում պետական միասնական քաղաքականության իրականացումը, մարզային ենթակայության մշակութային և սպորտային հաստատությունների աշխատանքների կազմակերպումը, մարզային մշակութային և սպորտային, ինչպես նաև պետական, ազգային և այլ տոների հետ կապված զանգվածային միջոցառումների անցկացումը, նպաստում ավանդական ազգային ծեսերի վերականգնմանն ու տարածմանը: Ապահովում է Մարզի տարածքում ոչ պետական մշակութային և սպորտային կազմակերպությունների գործունեության համապատասխանությունը օրենսդրությանը: Ապահովում է պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 13.06.2018թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

10.3. Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 68-2.3-12)
Իրականացնում է Մարզի տարածքում պետական կրթական քաղաքականության ապահովմանն ուղղված աշխատանքներ: Իրականացնում է ուսումնական հաստատությունների կողմից ՀՀ կրթության մասին օրենսդրության և կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի ընդունած նորմատիվ ակտերի կատարումը, կրթական ծրագրերի իրականացման վերահսկողությունը` հանրակրթական պետական չափորոշչին համապատասխան: Իրականացնում է դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառման վերահսկողությունը և նրանց ընդգրկումը ուսումնական հաստատությունում:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` բնագիտական կամ հումանիտար-սոցիալական կամ կրթություն մասնագիտությունների գծով,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 12.06.2018թ.` ժամը 1430-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

11. ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանի աշխատակազմ
11.1. Առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ (ծածկագիր՝ 69-2.1-6)

Վերահսկում է պետական առողջապահական ծրագրերը, մարզային ենթակայության պետական առողջապահական հաստատությունների աշխատանքը, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բնակչության անվճար բուժօգնության իրականացումը՝ ոչ պետական առողջապահական հաստատությունների գործունեությունը օրենսդրությանը համապատասխան: Մարզի տարածքում վերահսկում է հակահամաճարակային և կարանտինային միջոցառումները, սանիտարահիգիենիկ միջոցառումները վարակիչ և զանգվածային ոչ վարակիչ հիվանդությունների ու թունավորումների կանխարգելման նպատակով: Աջակցում է պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային ծառայության մարմիններին բնակավայրերի ջրամատակարարման աղբյուրների, բնակելի շենքերի, դպրոցների և այլ օբյեկտների սանիտարական վիճակի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելիս: Վերահսկում է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական ծրագրի իրականացման աշխատանքները:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 1-ին պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 12.06.2018թ.` ժամը 1415-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

12. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմ
12.1. Իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավաբանական և դատական սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 89-2.3-65)

Իրականացնում է Հանձնաժողովի փաստաթղթերի, այդ թվում ջրային ոլորտին առնչվող իրավական ակտերի մշակումը և իրավաբանական սպասարկումը: Իրականացնում է հանրային ծառայությունների ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու աշխատանքները և նախապատրաստում է դրանց նախագծերը: Իրականացնում է Հանձնաժողովում գրանցման ենթակա պայմանագրերի փորձաքննությունը և արդյունքների ամփոփման աշխատանքները: Իրականացնում է Հանձնաժողովի կողմից ներկայացվող հայցադիմումների, այդ թվում` հակընդդեմ հայցերի կազմման, մասնավորապես, Հանձնաժողովի իրավական դիրքորոշման մշակման, շահագրգիռ ստորաբաժանումների հետ համաձայնեցման աշխատանքները: Ներկայացնում է Հանձնաժողովի շահերը և դիրքորոշումը դատական ատյաններում, մասնակցում է դատական նիստերին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

Մրցույթը կկայանա 18.06.2018թ.` ժամը 1600-ին, Խորհրդի շենքում ¥ք. Երևան Տերյան 89¤:

Հարցաշարեր՝

12.2. Հեռահաղորդակցության վարչության կարգավորման քաղաքականության բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր՝ 89-2.3-68)
Իրականացնում է հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների ու ցանցերի ոլորտի սակագների դրույքաչափերի սահմանման (վերանայման) գործընթացը կանոնակարգող իրավական ակտերի մշակումը: Ապահովում է դրանց պարբերաբար կատարելագործման աշխատանքների կատարումը: Կազմակերպում է սակագների դրույքաչափերի սահմանման (վերանայման) հայտերի տեխնիկատնտեսական փորձաքննության, արդյունքների ամփոփման աշխատանքների կատարումը և ներկայացնում է համապատասխան առաջարկություններ: Իրականացնում է հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների և ցանցերի ոլորտի լիցենզավորված անձանց կողմից ներկայացվող գործունեության հաշվետվությունների ձևերի և ներկայացման կարգի մշակումը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ կամ ռադիոտեխնիկա, կամ կապի ցանցեր և կոմուտացիայի (փոխարկման) համակարգեր, կամ բազմաճյուղ հեռուստակապային համակարգեր, կամ ռադիոէլեկտրոնային համակարգեր, կամ ռադիոկապ, կամ ռադիոհաղորդումներ և հեռուստատեսություն, կամ կառավարումը և տեղեկատվությունը տեխնիկական համակարգերում, կամ հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ և ցանցեր, կամ տեղեկատվության մշակման և կառավարման ավտոմատացված համակարգեր մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված համապատասխան աշխատանքային ստաժ (տե՛ս սույն հայտարարության 12.2 ենթակետին հաջորդող 2-րդ պարբերությունը),
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:
Մրցույթը կկայանա 11.06.2018թ.` ժամը 1600-ին, Խորհրդի շենքում (ք. Երևան, Տերյան 89):

Հարցաշարեր՝

1.1-12.2 ենթակետերում նշված թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու համար պահանջվում է նաև`
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին՝ ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում,
* քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա քաղաքացիական ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ գիտական աստիճան և առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում
(Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները ՔԾ խորհուրդ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձը հաստատող փաստաթղթով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 24.05.2018թ.:

Մրցույթներին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի աշխատակազմ (ք. Երևան, Տերյան 89, հեռ. (011) 54-11-38, (011) 56-64-62) կամ այցելել Խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք (www.csc.am):Միաժամանակ տեղեկացվում է, որ մրցույթներին մասնակցելու համար ՀՀ քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի պատճենները չեն վերադարձվում:

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է մրցույթ՝
Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

1. Տարածքային կառավարման վարչության տարածքային ծրագրերի և մշտադիտարկման բաժնի առաջատար մասնագետ (ծածկագիր՝ 11-3.2-17)
Մասնակցում է Հայաստանի Հանրապետության մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման նկատմամբ ամենամյա մշտադիտարկման, մարզերի սոցիալ-տնտեսական տարածքային ծրագրերի կատարման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունների պատրաստման աշխատանքներին, ինչպես նաև ծրագրերից բխող մոնիտորինգի իրականացման աշխատանքներին: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
Մրցույթը կանցկացվի 12.06.2018թ.՝ ժամը 1000-ին, Նախարարության շենքում (ք.Երևան, Կառավարական տուն 3):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձը հաստատող փաստաթղթով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 24.05.2018թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան,
Կառավարական տուն 3, հեռ. (010) 51-13-55):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ Արարատի մարզպետարանը (այսուհետ` Մարզպետարան) հայտարարում է մրցույթ՝ Մարզպետարանի
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
1. Ներքին աուդիտի բաժնի գլխավոր մասնագետ (ծածկագիր` 62-3.1-19)
Մասնակցում է ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագծի, ներքին աուդիտի ռազմավարական ու տարեկան ծրագրերի մշակման, ինչպես նաև վերանայման աշխատանքներին: Մասնակցում է ներքին աուդիտին: Աուդիտի ընթացքում բացահայտված կեղծիքի նշանների, աուդիտի սահմանափակումների վերաբերյալ անմիջապես տեղեկացնում է Բաժնի պետին: Իր կողմից իրականացված յուրաքանչյուր աուդիտի ավարտից հետո կազմում է հաշվետվություն, մասնակցում է ներքին աուդիտի տարեկան հաշվետվության կազմման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն,
* քաղաքացիական ծառայության պաշտոններում կամ համայնքային ծառայության պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա ստաժ կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ ՀՀ համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երկու տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պետական կառավարման ոլորտի առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթը կկայանա 13.06.2018թ.՝ ժամը 1100-ին, Նախարարության շենքում (ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը:
ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:
ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձը հաստատող փաստաթղթով:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 24.05.2018թ.:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին և հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել ՀՀ Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմ (ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60,
հեռ. (0235) 2-45-11):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ արդարադատության նախարարությունը (այսուհետ՝ Նախարարություն) հայտարարում է Նախարարության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

1. Հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 14-4.1-140)
Մասնակցում է հակակոռուպցիոն ոլորտի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և միջազգային փորձի ուսումնասիրության ու վերլուծության աշխատանքներին: Մասնակցում է Բաժնի կողմից մշակված իրավական ակտերի նախագծերը շահագրգիռ մարմիններին ներկայացնելու, նախագծերը նրանց հետ համաձայնեցնելու, նախագծերի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ կազմակերպելու, ինչպես նաև շահագրգիռ մարմինների կողմից ստացված կարծիքները ամփոփելու աշխատանքներին: Մասնակցում է միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցությանը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Բաժնի աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից ու խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների և այլ փաստաթղթերի պահպանության ու արխիվացման աշխատանքները: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* բարձրագույն կրթություն՝ իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ռուսերենի կամ անգլերենի ազատ տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):
 
 ***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 1000-ից մինչև 1200-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 17.05.2018թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան,Վ. Սարգսյան 3/8, 8-րդ հարկ, հեռ. (010) 59-40-59):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է Նախարարության
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոններն զբաղեցնելու մասին

1. Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 16-4.2-47)
Սահմանված կարգով մասնակցում է Մարզում գրանցված և հաշվառված տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ներկայացված բնապահպանական ու բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվությունների ընդունման, ստուգման, գրանցման և ամփոփման աշխատանքներին: Մասնակցում է Մարզի հարկային մարմիններից ստացված և տարածքներում գրանցված տնտեսվարող սուբյեկտների` հաշվետու ժամանակաշրջանի բնապահպանական ու բնօգտագործման վճարները Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե մուտքերի մասին տեղեկատվության կազմման աշխատանքներին: Սահմանված ժամկետում մասնակցում է Մարզում հաշվառված տնտեսվարող սուբյեկտների ցանկերը կազմելու աշխատանքներին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* առնվազն միջնակարգ կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

2. Շրջակա միջավայրի պահպանության քաղաքականության վարչության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և ջրային ռեսուրսների պահպանության քաղաքականության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 16-4.1-98)

Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների պահպանության և ողջամիտ օգտագործման ու վերականգնման բնագավառի պետական քաղաքականության ձևավորմանը, ծրագրերի ու ռազմավարական ուղղությունների մշակմանը և դրանց իրականացման մոնիտորինգին: Մասնակցում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության գործընթացը կարգավորող իրավական ակտերի նախագծերի մշակմանը: Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ջրային ռեսուրսների պահպանության ոլորտին վերաբերող իրավական ակտերի մշակմանը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* առնվազն միջնակարգ կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1300-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 17.05.2018թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են
դիմել Նախարարության աշխատակազմ (ք․ Երևան, Կառավարական տուն 3, N 504 սենյակ, հեռ․ (011) 81-85-04):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը (այսուհետ` Նախարարություն) հայտարարում է Նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

1. Իրավական ապահովման և միջազգային պայմանագրերի վարչության օրենսդրության կատարելագործման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 21-4.1-18)
Բաժնի պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է ՀՀ օրենքների, ՀՀ Կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումների, Նախարարի, Աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների և այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքներին: Մասնակցում է Նախարարության ստորաբաժանումների կողմից մշակված իրավական ակտերի, ծրագրերի ու պլանների նախագծերի իրավական փորձաքննության ենթարկելու աշխատանքներին: Մասնակցում է այլ մարմիններից Նախարարության համաձայնեցմանը ներկայացված ՀՀ օրենքների, ՀՀ Կառավարության որոշումների և ՀՀ վարչապետի որոշումների նախագծերի իրավական փորձաքննության ենթարկելու աշխատանքներին: Մասնակցում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, առաջարկությունների, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաստմանը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումների և ուղեցույցների մշակմանը: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` իրավագիտություն մասնագիտությամբ,
*  սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Նախարարություն պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 930-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝
17.05.2018թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Նախարարության աշխատակազմ (ք. Երևան, Դավիթաշենի 4-րդ թաղամաս, Ա. Միկոյան 109/8, հեռ. (012) 31-78-65, (012) 31-78-30):

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը (այսուհետ` Հանձնաժողով) հայտարարում է Մարզպետարանի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

1. Միջազգային համագործակցության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 89-4.2-10)
Մասնակցում է միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա պետությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների, խորհրդակցությունների, բանակցությունների և այլ գործնական միջոցառումների նախապատրաստման և անցկացման հետ կապված աշխատանքներին: Մասնակցում է օտարերկրյա երկրների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ տարվող հանդիպումների արձանագրային աշխատանքներին, միջազգային համաժողովներին (հանդիպում, կոնֆերանս, նստաշրջան, ֆորում), Հանձնաժողովի աշխատակիցներին գործուղելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նախապատրաստման և դրանք Աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումներին ներկայացնելու աշխատանքներին: Մասնակցում է Հանձնաժողովի իրավասություններին առնչվող համապատասխան իրավական ակտերի, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններից, միջազգային կազմակերպություններից ստացված փաստաթղթերի թարգմանությանը:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* բարձրագույն կրթություն` տնտեսագիտություն (էկոնոմիկա) և կառավարում (մենեջմենտ) մասնագիտությունների գծով կամ իրավագիտություն, կամ միջազգային հարաբերություններ մասնագիտությամբ,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի 2-րդ ենթակետում նշված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* ռուսերենի և անգլերենի ազատ տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացգական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 1000-ից մինչև 1230-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 17.05.2018թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորհղ հանձնաժողովի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Հանձնաժողովի ախատակազմ (ք. Երևան, Սարյան 22, հեռ. 52-53-40-108):


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանը (այսուհետ՝ Մարզպետարան) հայտարարում է Մարզպետարանի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին

1. Ճամբարակի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության երկրորդ կարգի մասնագետ (ծածկագիր` 64-4.3-38)
Գործակալության պետի հանձնարարությամբ կատարում է տնային այցելություններ, անհրաժեշտության դեպքում ուսումնասիրում է սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմած անձանց (ընտանիքների) սոցիալական և նյութական պայմանները, ներկայացնում է առաջարկություններ սոցիալական աջակցության ծրագրերի ձևավորման և դրանց կատարելագործման վերաբերյալ: Պարզում է սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմած քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի հավաստիությունը, ներկայացնում է առաջարկություն տվյալ ընտանիքին աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ: Սոցիալական աջակցություն հայցող անձին օգնում է հայտնաբերելու և օգտագործելու դժվարություններ հաղթահարելու իր կարողությունը: Միջոցներ է ձեռնարկում հայտնաբերելու սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող անձանց, ընտանիքներին և աջակցում է նրանց դիմելու տարածքային մարմին:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
* առնվազն միջնակարգ կրթություն,
* սույն պաշտոնի անձնագրի 10-րդ կետի «բ» ենթակետում նշված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև սույն պաշտոնի անձնագրի գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում (Ցանկեր N 1, 2):

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 1000-ից մինչև 1300-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 17.05.2018թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Մարզպետարանի աշխատակազմ (ք. Գավառ, Կենտրոնական Հրապարակ 7, հեռ. (060) 65-06-26):

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ Դոռու մարզպետարանը (այսուհետ՝ Մարզպետարան) հայտարարում է Մարզպետարանի
աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության հետևյալ կրտսեր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու մասին
1. Սպիտակի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալության առաջին կարգի մասնագետ (ծածկագիր՝ 65-4.3-16)

Գործակալության պետի հանձնարարությամբ կատարում է տնային այցելություններ, ներկայացնում է առաջարկություններ սոցիալական աջակցության ծրագրերի ձևավորման և դրանց կատարելագործման վերաբերյալ: Պարզում է սոցիալական աջակցություն ստանալու նպատակով դիմած քաղաքացիների ներկայացրած փաստաթղթերի հավաստիությունը, ներկայացնում է առաջարկություն տվյալ ընտանիքին աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ: Սոցիալական աջակցություն հայցող անձին օգնում է հայտնաբերելու և օգտագործելու դժվարություններ հաղթահարելու իր կարողությունը: Միջոցներ է ձեռնարկում հայտնաբերելու սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող անձանց, ընտանիքներին և աջակցում է նրանց դիմելու տարածքային մարմին: Գործակալության պետի հանձնարարությամբ իր սպասարկման տարածքում բնակվող անձանց համար ապահովում է սոցիալական ծառայություններ, այդ թվում նպաստ տրամադրելը, ինչպես նաև տեղեկատվական ենթահամակարգերում ընտանիքների (անձանց) մասին ամրագրված տվյալների հավաստիությունը: Մասնակցում է Գործակալություն դիմած բոլոր անձանց համար սոցիալական ծառայությունների, այդ թվում նպաստի տրամադրման համար հավասար պայմաններ ապահովելու աշխատանքներին: Գործակալություն դիմած քաղաքացիներին տրամադրում է անհրաժեշտ խորհրդատվություն: Գործակալության պետի հանձնարարությամբ մասնակցում է Գործակալության աշխատանքային ծրագրերի մշակման աշխատանքներին: Իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև Գործակալության պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ գրություններ: Իրականացնում է սույն պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորություններ:
Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝
* առնվազն միջնակարգ կրթություն,
* սույն պաշտոնի հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն,
* համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,
* անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակությունների տիրապետում:

***
Դիմող ՀՀ քաղաքացիները Մարզպետարան պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս),
* կրթությունը հավաստող պետական նմուշի փաստաթղթի (փաստաթղթերի) պատճենը (պատճենները),
* աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),
* քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագրի պատճենը` բնօրինակի հետ,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ, կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագիր և անձնագրի պատճենը:
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 900-ից մինչև 1200-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 17.05.2018թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել Մարզպետարանի աշխատակազմ (ք. Վանաձոր,
Հայքի հրապարակ, հեռ. 2-10-24):